C/ Enric Granados, 86-88, 5è 1ª – 5è 2ª, 08008 Barcelona · 93 268 87 40 info@ms-advocats.com

Notícies

Cambios en la reducción de jornada

Cambios en la reducción de jornada

Si un trabajador disfruta de una reducción de jornada, ¿puede pedir un cambio de la concreción de jornada ya acordada? Si un trabajador que venía disfrutando de una reducción de jornada por guarda legal y una determinada concreción horaria trata de ejercitar de nuevo...

Cambios en la figura del ERL

Cambios en la figura del ERL

A partir de ahora los ERL también pueden excluir de responsabilidad por deudas del negocio otros bienes La figura del emprendedor de responsabilidad limitada es interesante como paso intermedio al empezar un negocio y antes de incurrir en costes de constitución de una...

Préstamo hipotecario

Préstamo hipotecario

Se aprueban medidas para aliviar la subida de tipos de interés en la financiación de la vivienda habitual Aprobado el Real Decreto-ley 19/2022 que, de forma transitoria, con una duración de 24 meses, establece un nuevo código de buenas prácticas, para la adopción de...

Consumo y financiación

Consumo y financiación

Si su contrato es nulo por los incumplimientos del proveedor, ¿qué ocurre con el que firmó para financiar el bien o servicio adquirido? Una empresa proveedora de servicios de turismo incumplía de manera general sus obligaciones. Muchos consumidores solicitaron la...

Revisión médica en tiempo de trabajo

Revisión médica en tiempo de trabajo

¿Las revisiones médicas deben realizarse durante la jornada? ¿Computan como tiempo de trabajo? Las empresas están obligadas a garantizar la vigilancia periódica de la salud de los trabajadores a su servicio, respetando en todo momento su derecho a la intimidad (la...

El comissionista pot exigir la contabilitat

El comissionista pot exigir la contabilitat

Si pensa que la seva comissió s'ha calculat de manera incorrecta, pot sol·licitar justificació comptable En moltes ocasions la comissió es calcula amb base en les vendes generades pel comissionista, però descomptant unes certes despeses i costos; així, es dona la...

Sentències d’interès en l’àmbit laboral

Sentències d’interès en l’àmbit laboral

Vegi algunes sentències d'interès aparegudes recentment Permís per assumptes propis L'Audiència Nacional [AN 15-09-2022] declara que els dies d'assumptes propis establerts pel conveni no poden reduir-se en proporció al temps treballat quan el treballador ha estat en...

Com prohibir la venda de participacions

Com prohibir la venda de participacions

És possible prohibir la venda de participacions per a evitar l'entrada de nous socis? En una societat, la confiança entre els socis sol ser un factor clau, i en moltes ocasions aquests volen restringir al màxim l'entrada de nous socis impedint la transmissió de...

Acomiadament per incapacitat permanent

Acomiadament per incapacitat permanent

La Seguretat Social ha reconegut a un empleat una incapacitat permanent que li impedeix realitzar les seves funcions. Existeixen diferents graus d'incapacitat permanent i no tots ells suposen l'extinció del contracte de treball. Perquè aquesta incapacitat produeixi...

Prèstam hipotecari multidivisa

Prèstam hipotecari multidivisa

El banc ha d'explicar els seus riscos fins i tot si va ser contractat a iniciativa del propi client.   L'adequat coneixement de la clàusula multidivisa i la seva transcendència és un resultat insubstituïble a fi que el consumidor pugui adoptar la seva decisió...

Construir una SL amb un euro

Construir una SL amb un euro

Ara és possible constituir una SL de manera àgil, ràpida i econòmica, però té alguns inconvenients…   La nova llei pretén fomentar la creació d'empreses agilitzant la seva constitució. Entre altres mesures –i només en el cas de les SL–, s'ha rebaixat el capital...

Demanda per hores extres

Demanda per hores extres

Un dels seus empleats li ha interposat una demanda perquè diu haver fet hores extres.   Les hores extres són aquelles que es realitzen per sobre de la durada màxima de la jornada ordinària de treball de cada empleat. Els treballadors no poden fer més de 80 hores...

La retribució del conseller delegat

La retribució del conseller delegat

Si el conseller delegat cobra, han de complir-se uns requisits legals. Quan en les SA o les SL l'òrgan d'administració –que és el que representa i gestiona la societat– s'organitza a través d'un Consell d'Administració, les decisions es prenen conjuntament en les...

Serveis de medicaments online. Tancament de web

Serveis de medicaments online. Tancament de web

L'Administració pot impedir la venda de medicaments il·legals però necessita autorització judicial perquè cessi a oferir consells. Sobre la base de la protecció de la salut pública, l'Administració pot acordar per si sola, no necessita autorització judicial, la...

Arreglar “els papers de l’atur” li pot sortir car

Arreglar “els papers de l’atur” li pot sortir car

Si un empleat li demana que “li arregli l'atur”, pot acomiadar-lo? Quins riscos comporta aquesta pràctica? És coneguda la pràctica per la qual un treballador comunica a l'empresa la seva dimissió, però li demana que “li arregli els papers de l'atur” –és a dir, que...

Regles per al repartiment de dividends

Regles per al repartiment de dividends

Si no hi ha desequilibri patrimonial i estan cobertes les reserves i els pagaments preferents, es poden repartir els dividends. Quan una empresa té beneficis en acabar l'exercici, el lògic és que els socis vulguin repartir-se aquests beneficis en concepte de...

Pot reduir l’import de la sanció

Pot reduir l’import de la sanció

Les multes de la Inspecció de Treball poden reduir-se fins a un 40% si es compleixen determinats requisits. La Inspecció de Treball pot estendre actes d'infracció i imposar sancions per incompliments de normativa en matèria de relacions laborals, Seguretat Social o...