C/ Enric Granados, 86-88, 5è 1ª – 5è 2ª, 08008 Barcelona · 93 268 87 40 info@ms-advocats.com

llei del teletreball

El treball a distància , també conegut com a teletreball , s’ha convertit en una modalitat de treball cada cop més popular a Espanya. La Llei 10/2021 , de 9 de juliol, de treball a distància, regula les condicions en què es desenvolupa aquesta modalitat de treball , garantint els drets dels treballadors i les empreses.

Aquest bloc post té com a objectiu oferir-te una guia completa sobre la Llei del Teletreball a Espanya . Hi explicarem què és el teletreball , quines són les característiques principals de la Llei, quins són els drets dels treballadors a distància i quines són les obligacions de les empreses.

Taula de continguts

 1. Què és la feina a distància?
 2. Què és la llei del teletreball?
 3. Característiques principals de la llei
 4. Drets dels treballadors a distància
 5. Obligacions de les empreses amb teletreball
 6. Recursos addicionals
 7. Preguntes freqüents (FAQ’s)

Què és la feina a distància?

El treball a distància, també conegut com a teletreball, és una modalitat de treball en què el treballador presta els seus serveis des d’un lloc diferent del centre de treball de l’empresa .

Aquesta modalitat de treball es pot fer utilitzant les tecnologies de la informació i la comunicació, com ara l’ ordinador, el telèfon o Internet .

Què és la Llei del Teletreball?

La Llei 10/2021, de 9 de juliol, de treball a distància, és una norma de l’ordenament jurídic espanyol que regula les condicions en què es desenvolupa el treball a distància a tot el territori nacional.

Aquesta Llei va entrar en vigor l’11 de juliol del 2021 i té com a objectiu principal regular les condicions en què es desenvolupa el treball a distància, garantint els drets dels treballadors i les empreses.

Característiques principals de la Llei del Teletreball

És voluntari la feina a distància?

La feina a distància és voluntària tant per al treballador com per a l’empresa. No pot ésser imposat per cap de les parts.

Com es formalitza l’acord de treball a distància?

La prestació de serveis mitjançant teletreball s’ha de formalitzar mitjançant un acord de treball a distància . Aquest acord ha d’incloure, entre altres aspectes, la distribució de la jornada, els mitjans i els equips de treball, la formació, la salut laboral i la prevenció de riscos laborals.

Drets dels treballadors a distància a Espanya

La Llei 10/2021, del 9 de juliol, de treball a distància, reconeix una sèrie de drets als treballadors que presten serveis a distància a Espanya. Aquests drets tenen com a objectiu garantir la igualtat de tracte i oportunitats entre els treballadors presencials ia distància, així com protegir la seva salut, benestar i seguretat a la feina.

A continuació, es detallen alguns dels principals drets dels treballadors a distància:

1. Dret a la mateixa retribució i condicions laborals que els treballadors presencials:

 • Els treballadors a distància tenen dret a percebre el mateix salari i les mateixes prestacions que els treballadors presencials que realitzen el mateix treball o un de naturalesa similar.
 • Això inclou, entre altres aspectes, el dret al mateix salari base, als mateixos complements salarials, a les mateixes hores extraordinàries ia les mateixes vacances.

2. Dret a la formació:

 • Els treballadors a distància tenen dret a rebre la mateixa formació que els treballadors presencials.
 • La formació ha de ser adequada a les necessitats de la feina que es realitza i s’ha d’impartir de manera presencial oa distància, segons ho determini l’empresa.

3. Dret a la salut laboral ia la prevenció de riscos laborals:

 • Els treballadors a distància tenen dret a gaudir dun entorn de treball segur i saludable.
 • L’empresa ha d’avaluar els riscos laborals del lloc de treball a distància i adoptar les mesures necessàries per prevenir-los.
 • Aquestes mesures inclouen, entre d’altres:
  • Formar els treballadors en prevenció de riscos laborals.
  • Proporcionar als treballadors els equips de protecció individual necessaris.
  • Vigilar la salut dels treballadors a distància.

4. Dret a la desconnexió digital :

 • El dret a la desconnexió digital és el dret dels treballadors a no ser contactats per motius laborals fora de la jornada laboral.
 • L’empresa ha de respectar aquest dret i no ha de contactar els treballadors a distància fora de la jornada laboral excepte en casos excepcionals i degudament justificats.

5. Dret a la intimitat ia la protecció de dades :

 • Els treballadors a distància tenen dret a la intimitat ia la protecció de les dades personals.
 • L’empresa ha de protegir les dades dels treballadors a distància segons la normativa de protecció de dades.
 • Això inclou, entre altres mesures, adoptar les mesures de seguretat necessàries per protegir les dades dels treballadors i formar els treballadors en matèria de protecció de dades.

6. Dret a la igualtat de tracte i oportunitats:

 • Els treballadors a distància tenen dret a la mateixa igualtat de tracte i oportunitats que els treballadors presencials.
 • Això inclou, entre altres aspectes, el dret a la mateixa formació, a la mateixa promoció professional i al mateix salari.

7. Dret a la participació a l’empresa:

 • Els treballadors a distància tenen dret a participar a l’empresa en els mateixos termes que els treballadors presencials.
 • Això inclou, entre altres aspectes, el dret a triar els seus representants, a participar a les reunions dels treballadors ia ser informats sobre les decisions que afecten l’empresa.

8. Dret a la tutela dels seus drets:

 • Els treballadors a distància tenen dret a la tutela dels seus drets en els mateixos termes que els treballadors presencials.
 • Això inclou, entre altres aspectes, el dret a presentar reclamacions davant de l’empresa, a iniciar procediments judicials ia sol·licitar l’assistència d’un representant sindical o legal.

És important tenir en compte que aquests són només alguns dels principals drets dels treballadors a distància. Els treballadors a distància han de consultar la Llei 10/2021, del 9 de juliol, de treball a distància, i la normativa aplicable per conèixer tots els seus drets.

A més dels drets legals, els treballadors a distància també han de tenir en compte les recomanacions següents per protegir els seus drets:

 • Informar-se sobre els seus drets i obligacions.
 • Negociar un acord de treball a distància que inclogui tots els drets.
 • Comunicar-se amb lempresa de manera regular.
 • Sol·licitar formació en prevenció de riscos laborals i en protecció de dades .
 • Denunciar qualsevol incompliment dels drets.

llei del teletreball

Obligacions de les empreses amb teletreball

La Llei 10/2021, del 9 de juliol, de treball a distància, estableix una sèrie d’ obligacions per a les empreses que tinguin treballadors a distància. Aquestes obligacions tenen com a objectiu garantir els drets dels treballadors i les condicions de seguretat i salut a la feina.

A continuació, es detallen les principals obligacions de les empreses amb teletreball:

1. Formalitzar un acord de treball a distància:

 • L’acord de treball a distància ha de ser escrit i signat per totes dues parts.
 • Ha d’incloure, entre altres aspectes, la distribució de la jornada, els mitjans i els equips de treball, la formació, la salut laboral i la prevenció de riscos laborals.

2. Proporcionar els mitjans i equips de treball necessaris:

 • L’empresa ha de proporcionar als treballadors a distància els mitjans i els equips de treball necessaris perquè puguin desenvolupar la seva feina correctament.
 • Això inclou, entre d’altres, ordinadors, telèfons, programari i accés a Internet.
 • L’empresa ha d’assegurar-se que els mitjans i els equips de treball siguin adequats per a la feina que es realitzarà i que estiguin en bon estat de funcionament.

3. Formar els treballadors en l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació:

 • L’empresa ha de formar els treballadors a distància en l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació que siguin necessàries per desenvolupar la seva feina.
 • Aquesta formació ha dincloure, entre altres aspectes, lús del correu electrònic, les videoconferències i les eines de treball en línia.

4. Adoptar les mesures necessàries per prevenir els riscos laborals al teletreball:

 • L’empresa ha d’avaluar els riscos laborals del lloc de treball a distància i adoptar les mesures necessàries per prevenir-los.
 • Aquestes mesures inclouen, entre d’altres:
  • Formar els treballadors en prevenció de riscos laborals.
  • Proporcionar als treballadors els equips de protecció individual necessaris.
  • Vigilar la salut dels treballadors a distància.

5. Respectar el dret a la desconnexió digital dels treballadors a distància:

 • El dret a la desconnexió digital és el dret dels treballadors a no ser contactats per motius laborals fora de la jornada laboral.
 • L’empresa ha de respectar aquest dret i no ha de contactar els treballadors a distància fora de la jornada laboral excepte en casos excepcionals i degudament justificats.

6. Garantir la igualtat de tracte i oportunitats entre els treballadors presencials ia distància:

 • L’empresa ha de garantir que els treballadors a distància tinguin els mateixos drets i les mateixes oportunitats que els treballadors presencials.
 • Això inclou, entre altres aspectes, el dret a la mateixa formació, a la mateixa promoció professional i al mateix salari.

7. Protegir les dades dels treballadors a distància:

 • L’empresa ha de protegir les dades dels treballadors a distància segons la normativa de protecció de dades.
 • Això inclou, entre altres mesures, adoptar les mesures de seguretat necessàries per protegir les dades dels treballadors i formar els treballadors en matèria de protecció de dades.

8. Facilitar la comunicació entre l’empresa i els treballadors a distància:

 • Lempresa ha destablir canals de comunicació clars i efectius per als treballadors a distància.
 • Aquests canals de comunicació poden ser, per exemple, el correu electrònic, el telèfon o les videoconferències.

9. Permetre la inspecció de treball al domicili dels treballadors a distància:

 • La Inspecció de Treball i Seguretat Social té la potestat d‟inspeccionar el domicili dels treballadors a distància per verificar el compliment de la normativa laboral.
 • Els treballadors a distància han de permetre l’entrada dels inspectors de treball al seu domicili amb comunicació prèvia i amb el seu consentiment.

És important tenir en compte que aquestes són només algunes de les principals obligacions de les empreses amb teletreball. Les empreses han de consultar la Llei 10/2021, del 9 de juliol, de treball a distància, i la normativa aplicable per conèixer totes les seves obligacions.

llei del teletreball

A més de les obligacions legals, les empreses també han de tenir en compte les recomanacions següents per gestionar el teletreball de manera eficaç:

 • Definir una política de teletreball clara i transparent.
 • Comunicar la política de teletreball a tots els treballadors.
 • Formar els treballadors en les habilitats necessàries per al teletreball.
 • Proporcionar als treballadors els recursos necessaris per al teletreball.
 • Establir canals de comunicació clars i efectius.
 • Avaluar el teletreball de manera periòdica.

Recursos addicionals:

Preguntes freqüents (FAQ’s)

1. Què es considera treball a distància als efectes de la Llei?

Es considera treball a distància aquell en què el treballador presta els seus serveis fora del centre de treball de l’empresa durant tota la jornada o part d’aquesta, utilitzant les tecnologies de la informació i la comunicació.

2. Com es computa la jornada laboral al teletreball?

La jornada laboral al teletreball es computa de la mateixa manera que a la feina presencial. L’empresa i el treballador han d’acordar la distribució de la jornada, que pot ser fixa, flexible oa torns.

3. L‟empresa pot controlar l‟activitat del treballador a distància?

L’empresa pot controlar l’activitat del treballador a distància, però sempre respectant-ne la intimitat i els drets fonamentals . El control ha de ser proporcional i necessari per al compliment de les obligacions de totes dues parts.

4. Què passa si el treballador a distància té un accident de treball?

Si el treballador a distància té un accident de treball mentre presta els seus serveis, té dret a les mateixes prestacions que un treballador presencial. L‟empresa ha d‟estar assegurada contra contingències professionals per cobrir aquest tipus de situacions.

Per consultes pots comunicar-te amb MITJANS ADVOCATS a: info@ms-advocats.com .

Estigues connectat amb MITJANS ADVOCATS: