C/ Enric Granados, 86-88, 5è 1ª – 5è 2ª, 08008 Barcelona · 93 268 87 40 info@ms-advocats.com

En l’àmbit dels negocis i el comerç, els contractes mercantils juguen un paper fonamental.

Aquests acords, essencials per al funcionament i la regulació de les activitats comercials, estableixen els termes i condicions sota els quals es desenvoluparan les relacions entre les parts involucrades.

En aquest article, explorarem en profunditat què és un contracte mercantil, les seves característiques, utilitat, i com es diferencia d’ un contracte laboral. A més, respondrem a algunes de les preguntes més freqüents sobre aquest tipus de contracte.

Taula de continguts

 1. Què és un contracte mercantil
 2. Característiques del contracte mercantil
 3. Utilitat del contracte mercantil
 4. Diferències entre contracte laboral i contracte mercantil
 5. Preguntes freqüents (FAQ’s)

Què és un contracte mercantil

Un contracte mercantil és un acord legal entre dues o més parts, generalment empreses o comerciants, en el qual s’ estableixen els termes i condicions per a la realització d’ una activitat comercial específica.

Aquests contractes es regeixen pel Dret Mercantil i el seu principal objectiu és regular les relacions comercials i assegurar que les parts compleixin amb les seves obligacions contractuals.

Característiques del contracte mercantil

Els contractes mercantils tenen diverses característiques distintives que els diferencien d’ altres tipus de contractes:

 1. Naturalesa Comercial: Aquests contractes estan específicament dissenyats per regular les relacions comercials i les transaccions entre empresaris o comerciants.
 2. Llibertat Contractual: Les parts tenen la llibertat d’ establir els termes i condicions que considerin convenients, sempre que no contravinguin lleis imperatives.
 3. Consensualitat: La majoria dels contractes mercantils són consensuals, és a dir, es perfeccionen amb el simple acord de voluntats de les parts, tot i que alguns poden requerir formalitats addicionals, com l’ escriptura pública.
 4. Àmbit Internacional: Els contractes mercantils poden tenir una dimensió internacional, regular-se per tractats i convenis internacionals en cas de controvèrsies entre parts de diferents països.
 5. Relació d’ Igualtat: Generalment, les parts en un contracte mercantil són considerades iguals en termes de capacitat i poder de negociació, a diferència dels contractes laborals on existeix una relació de subordinació.

contracte mercantil

Utilitat del contracte mercantil

La utilitat dels contractes mercantils és múltiple:

 1. Claredat i Seguretat Jurídica: Estableixen clarament els drets i obligacions de les parts, proporcionant un marc clar i predictible per a les relacions comercials.
 2. Prevenció de Conflictes: En detallar les condicions i expectatives de cada part, ajuden a prevenir disputes i malentesos.
 3. Faciliten el Comerç: Permeten la realització de transaccions complexes, des de la compravenda de béns i serveis fins a operacions financeres i acords de col·laboració.
 4. Flexibilitat: Es poden adaptar a les necessitats específiques de cada transacció, la qual cosa facilita la innovació i el desenvolupament de nous models de negoci.
 5. Protecció Legal: Ofereixen una base per a la protecció legal en cas d’ incompliment, permetent a les parts recórrer als tribunals o a mètodes alternatius de resolució de disputes.

Diferències entre contracte laboral i contracte mercantil

És crucial distingir entre un contracte mercantil i un contracte laboral, ja que encara que ambdós són acords legals, les seves característiques i efectes són molt diferents:

 1. Relació de Subordinació: En un contracte laboral, hi ha una relació de subordinació entre l’ ocupador i l’ empleat. En canvi, en un contracte mercantil, les parts són independents i no existeix aquesta subordinació.
 2. Regulació Jurídica: Els contractes laborals es regeixen pel Dret Laboral, mentre que els contractes mercantils es regeixen pel Dret Mercantil.
 3. Seguretat Social i Beneficis: En un contracte laboral, l’ ocupador està obligat a pagar les cotitzacions a la Seguretat Social i a proporcionar certs beneficis com vacances i permisos per malaltia. En un contracte mercantil, cada part és responsable de les seves pròpies contribucions a la Seguretat Social i no hi ha obligació de proporcionar beneficis laborals.
 4. Durada i Acabament: Els contractes laborals solen tenir disposicions específiques sobre la durada de l’ ocupació i les condicions d’ acabament. Els contractes mercantils, d’ altra banda, poden tenir una durada fixa o indeterminada, i les seves condicions d’ acabament varien àmpliament segons l’ acordat per les parts.

contracte mercantil

Preguntes freqüents (FAQ’s)

Qui paga la Seguretat Social en un contracte mercantil?

En un contracte mercantil, cada part és responsable de les seves pròpies contribucions a la Seguretat Social. Això significa que si una persona treballa com a autònom sota un contracte mercantil, ha de pagar les seves pròpies cotitzacions a la Seguretat Social. No hi ha una obligació per a l’altra part del contracte (com el client o empresa) d’assumir aquestes contribucions.

Quan es considera un contracte mercantil?

Un contracte es considera mercantil quan regula una relació de caràcter comercial entre les parts. Això inclou activitats com la compravenda de béns, la prestació de serveis comercials, la distribució de productes, entre d’altres. La clau és que la relació tingui un propòsit comercial i no laboral.

Què passa en cas d’incompliment d’un contracte mercantil?

En cas d’ incompliment d’ un contracte mercantil, la part afectada pot recórrer als tribunals per a exigir el compliment del contracte o reclamar danys i perjudicis. A més, les parts poden haver inclòs en el contracte clàusules específiques de resolució de disputes, com arbitratge o mediació, que també poden ser utilitzades.

Quina diferència hi ha entre un contracte mercantil i un de civil?

La principal diferència rau en la naturalesa de les activitats que regulen. Els contractes mercantils regulen activitats comercials entre comerciants o empreses, mentre que els contractes civils regulen relacions privades entre individus o entitats no necessàriament comercials. A més, els contractes mercantils solen estar subjectes a un règim jurídic més flexible i adaptat a les necessitats del comerç.

Cal registrar un contracte mercantil?

No tots els contractes mercantils necessiten ser registrats per ser vàlids, encara que en alguns casos específics, com la compravenda de béns immobles o certs acords financers, pot ser necessari. Tanmateix, és recomanable que els contractes importants siguin formalitzats per escrit i, en alguns casos, notaritzats per assegurar la seva validesa i facilitar-ne l’ execució en cas de disputes.

En conclusió, els contractes mercantils són eines essencials per a la regulació i facilitació de les relacions comercials. La seva correcta elaboració i comprensió poden prevenir conflictes i assegurar un funcionament fluid de les transaccions comercials.

Per consultes pots comunicar-te amb MITJANS ADVOCATS a: info@ms-advocats.com .

Estigues connectat amb MITJANS ADVOCATS: