C/ Enric Granados, 86-88, 5è 1ª – 5è 2ª, 08008 Barcelona · 93 268 87 40 info@ms-advocats.com

El dret administratiu és una branca del dret relacionada amb ladministració pública del país. Al següent article volem explicar-te més sobre el dret administratiu: aprofundir en el concepte, exposar els diferents objectius que té, les branques en què al seu torn se subdivideix i molt més, perquè tinguis tota la informació necessària al teu abast.

Taula de continguts

 1. Què és el dret administratiu a Espanya?
 2. Objectius del dret administratiu
 3. Branques del dret administratiu
 4. Professionals de dret administratiu amb Mitjans Advocats
 5. Preguntes freqüents (FAQ’s)

dret administratiu

Què és el dret administratiu a Espanya?

El dret administratiu a Espanya és una branca del dret públic que regula l’organització, el funcionament i l’actuació de l’administració pública al país. S’encarrega de regular les relacions entre els poders públics i els ciutadans, així com els procediments administratius i les potestats de l’administració.

Aquest camp del dret abasta una àmplia gamma de temes, com ara el dret urbanístic, el dret del medi ambient, el dret de la funció pública, entre d’altres. A més, el dret administratiu espanyol es basa en la Constitució espanyola del 1978 i en diverses lleis i reglaments que desenvolupen els seus principis i disposicions.

Objectius del dret administratiu

Els objectius del dret administratiu són diversos i se centren a regular lactivitat de ladministració pública per garantir el compliment dels principis de legalitat, eficàcia, eficiència, igualtat i seguretat jurídica. Alguns dels objectius principals del dret administratiu són:

 1. Protegir els drets dels ciutadans: El dret administratiu cerca garantir que els ciutadans puguin exercir els seus drets davant de l’actuació de l’administració pública, assegurant un equilibri entre els interessos individuals i l’interès general.
 2. Regular l’activitat administrativa: S’encarrega d’establir les normes i els procediments que han de seguir les autoritats i els funcionaris públics en l’exercici de les seves funcions, assegurant la legalitat, la transparència i l’objectivitat en la seva actuació.
 3. Controlar lactivitat de ladministració: El dret administratiu estableix mecanismes de control sobre lactuació de ladministració pública, tant a través dòrgans administratius com dòrgans jurisdiccionals, per prevenir abusos de poder i garantir el respecte als drets dels ciutadans.
 4. Promoure l’eficiència i la bona gestió pública: cerca optimitzar els recursos públics i millorar la qualitat dels serveis que presta l’administració, fomentant l’eficàcia en la gestió i la prestació de serveis públics de qualitat.
 5. Garantir la seguretat jurídica: El dret administratiu proporciona un marc jurídic estable i previsible per a les relacions entre ladministració i els ciutadans, oferint seguretat en el compliment de les normes i en la resolució de conflictes administratius.

dret administratiu

Branques del dret administratiu

El dret administratiu, com a disciplina jurídica, comprèn diverses branques que s’encarreguen de regular aspectes específics de l’activitat administrativa. Algunes de les principals branques del dret administratiu són:

 • Dret Urbanístic: S’encarrega de regular l’ordenació del territori i l’ús del sòl, així com el planejament i la gestió urbanística, per tal de garantir un desenvolupament urbà sostenible i equilibrat.
 • Dret del Medi Ambient: Regula les activitats que puguin tenir impacte en el medi ambient, establint normes per a la protecció i la conservació dels recursos naturals, la prevenció i el control de la contaminació, i la gestió sostenible de l’entorn.
 • Dret de la Funció Pública: S’ocupa de regular el règim jurídic dels funcionaris públics, establint-ne els drets, deures, garanties i responsabilitats, així com els procediments de selecció, promoció i carrera administrativa.
 • Dret Administratiu Sancionador: Regula l’exercici de la potestat sancionadora de l’administració pública, establint els procediments i les garanties per a la imposició de sancions per l’incompliment de normatives administratives.
 • Dret d’expropiació: estableix les normes i els procediments per a l’expropiació forçosa de béns per part de l’administració pública, garantint una indemnització justa i equitativa als afectats.
 • Dret de Contractació Pública: Regula els contractes que subscriu l’administració pública per a l’adquisició de béns, serveis o obres, establint els principis d’igualtat, competència, transparència i eficiència en els processos de contractació.

Aquestes són algunes de les branques més importants del dret administratiu, encara que hi ha altres àrees especialitzades que també formen part d’aquesta disciplina, com ara el dret administratiu econòmic, el dret de la responsabilitat patrimonial de l’administració, entre d’altres.

dret administratiu

Professionals de dret administratiu amb Mitjans Advocats

La nostra firma, Mitjans Advocats, s’enorgulleix d’oferir serveis especialitzats en dret administratiu , recolzats per professionals altament qualificats i amb una vasta experiència en aquesta branca del dret. Garantim als nostres clients la més alta qualitat en el servei, basada en els principis d’ excel·lència , ètica i compromís amb els seus interessos.

Amb un equip d’advocats especialitzats en dret administratiu, ens destaquem per oferir assessorament legal de primera classe, adaptat a les necessitats específiques de cada cas. Ens comprometem a oferir una atenció personalitzada i propera , establint una comunicació fluida amb els nostres clients per comprendre els seus objectius i resoldre les seves preocupacions de manera eficient.

A Mitjans Advocats, la professionalitat és el nostre segell distintiu. Ens esforcem per mantenir els més alts estàndards ètics i professionals en totes les nostres actuacions, garantint la confiança i tranquil·litat dels nostres clients a cada pas del procés.

A més, la nostra firma ofereix l’avantatge de comptar amb una sòlida xarxa de contactes i recursos , cosa que ens permet abordar els desafiaments més complexos amb èxit. Confieu en Mitjans Advocats per obtenir solucions efectives i estratègiques en matèria de dret administratiu , recolzades per la nostra dedicació, experiència i compromís amb l’excel·lència

Preguntes freqüents (FAQ’s)

Què fa un advocat administratiu?

Un advocat administratiu s’encarrega d’assessorar i representar clients en assumptes relacionats amb el dret administratiu, com ara procediments davant l’administració pública, recursos administratius, litigis contenciós administratius, entre d’altres.

Què és una demanda contenciosa administrativa?

Una demanda contenciosa administrativa és un recurs judicial presentat davant dels tribunals per impugnar actes administratius que afectin els drets i els interessos dels ciutadans, buscant-ne la protecció davant l’administració pública.

Quant costa una consulta a un advocat administratiu a Espanya?

El cost d’una consulta a un advocat administratiu a Espanya pot variar segons el professional, la complexitat del cas i altres factors. En general, les tarifes solen ser negociades entre el client i l’advocat i poden oscil·lar des de consultes gratuïtes fins a honoraris per hora o tarifes fixes per servei.

Per consultes pots comunicar-te amb MITJANS ADVOCATS a: info@ms-advocats.com .

Estigues connectat amb MITJANS ADVOCATS: