C/ Enric Granados, 86-88, 5è 1ª – 5è 2ª, 08008 Barcelona · 93 268 87 40 info@ms-advocats.com

En l’ àmbit de l’ administració pública, l ‘ expedient sancionador s’ erigeix com una eina clau per assegurar el compliment de les lleis i normatives vigents.

Aquest procediment administratiu s’ inicia amb l’ objectiu d’ investigar i, si s’ escau, sancionar conductes que infringeixen la normativa, actuant en diversos sectors com el laboral, mediambiental, urbanístic i de protecció de dades.

Aquest article es proposa desglossar de manera clara i detallada les fases de l’ expedient sancionador, des de la seva iniciació fins a la resolució final, destacant els drets del presumpte infractor i les garanties processals que protegeixen el seu dret a una defensa justa.

Taula de continguts

 1. Què és l’expedient sancionador?
 2. Fases de l’ expedient sancionador
 3. Qui es pot veure afectat per aquest procediment?
 4. Drets de l’ infractor i garanties processals
 5. Preguntes freqüents (FAQ’s)

Què és l’expedient sancionador?

L’ expedient sancionador és un procediment administratiu que s’ estableix per investigar i, si escau, sancionar conductes que infringeixen la normativa vigent.

Aquest procediment és essencial per mantenir l’ ordre i assegurar que les lleis es compleixin en diferents àmbits com el laboral, mediambiental, urbanístic i de protecció de dades.

A més de la seva funció correctiva, l’ expedient sancionador té un paper preventiu, dissuadint possibles infraccions futures i promovent un comportament adequat entre els ciutadans i les entitats.

Fases de l’ expedient sancionador

L’ expedient sancionador s’ estructura en diverses fases clau, cadascuna amb els seus procediments específics i garanties per a l’ infractor:

Fase Descripció
Iniciació L’ expedient pot iniciar-se d’ ofici per l’ administració en detectar una possible infracció, o a instància de part, és a dir, per denúncia d’ un tercer.
Instrucció Recopilació de proves i investigació dels fets. El presumpte infractor és notificat i pot presentar al·legacions i proves en la seva defensa.
Proposta de Resolució Després de la investigació, es formula una proposta de resolució que indica si escau imposar una sanció i quina seria aquesta.
Audiència a l’ Interessat Es concedeix un termini a l’infractor perquè presenti al·legacions a la proposta de resolució.
Resolució L’ autoritat competent dicta una resolució final, que pot imposar una sanció o arxivar l’ expedient si no s’ aprecia infracció.
Recurs El sancionat té dret a interposar recursos administratius o judicials contra la resolució.

expedient sancionador

Qui es pot veure afectat per aquest procediment?

L’ expedient sancionador pot afectar:

 1. Persones Físiques: Ciutadans que infringeixin normatives específiques (per exemple, mediambientals, urbanístiques, de trànsit, etc.).
 2. Persones Jurídiques: Empreses i organitzacions que cometin infraccions en l’ àmbit laboral, mediambiental, de protecció de dades, entre d’ altres.
 3. Funcionaris Públics: Empleats públics que incompleixin els seus deures laborals o normatives internes.
 4. Entitats i Organismes Públics: Quan les seves actuacions contravenen la normativa administrativa vigent.

Exemples que poden derivar en un expedient sancionador

Àmbit Exemple
Laboral Incompliment de normatives de seguretat i higiene.
Discriminació en el treball per gènere, raça, o discapacitat.
Contractes laborals irregulars.
Mediambiental Abocaments contaminants en rius o mars.
Desforestació il·legal en zones protegides.
Emissions contaminants que superen els límits permesos.
Urbanístic Construcció d’ edificacions sense permisos necessaris.
Incompliment de normatives de planejament urbà.
Alteracions no autoritzades en edificis històrics.
Protecció de Dades Tractament inadequat de dades personals.
Fuites d’ informació a causa de manca de mesures de seguretat.
Enviament de spam i màrqueting sense consentiment.

expedient sancionador

Drets de l’ infractor i garanties processals

El procediment sancionador contempla una sèrie de drets i garanties processals per al presumpte infractor, assegurant un procés just i equitatiu:

 1. Dret a ser Informat:
 2. Dret a la Defensa:
  • Presentar proves i al·legacions.
  • Assistència d’ advocat si és necessari.
 3. Dret a ser Escoltat:
  • Participar en la fase d’ audiència i exposar els seus arguments.
 4. Dret a Recórrer:
  • Interposar recursos administratius o judicials contra la resolució.

Aquestes garanties estan dissenyades per protegir l’ infractor de possibles arbitrarietats i assegurar que el procediment es condueixi de manera justa.

Preguntes freqüents (FAQ’s)

 1. Què succeeix si no es notifica adequadament al presumpte infractor?

  • Si no es notifica adequadament, el procediment pot ésser declarat nul, ja que es vulnera el dret de defensa de l’ infractor.
 2. Quant temps pot durar un expedient sancionador?

  • La durada de l’ expedient sancionador varia segons la complexitat del cas i la normativa específica, però generalment s’ ha de resoldre en un termini màxim que pot oscil·lar entre 6 mesos i 1 any.
 3. Quins tipus de sancions es poden imposar?

  • Les sancions poden incloure multes econòmiques, suspensió d’ activitats, inhabilitació per exercir certes funcions, entre d’ altres, depenent de la gravetat de la infracció.
 4. És possible negociar una sanció?

  • En alguns casos, és possible arribar a acords o procediments de mediació que poden mitigar la sanció, especialment si es demostra bona fe i es col·labora amb la investigació.

Conclusió

L’ expedient sancionador és una eina fonamental en l’ administració pública per assegurar el compliment de les normatives i corregir conductes infractores.

La seva estructura clara i les garanties processals ofertes al presumpte infractor busquen mantenir un equilibri entre l’ eficàcia del control administratiu i el respecte als drets individuals.

Entendre aquest procediment és crucial tant per a les administracions com per als ciutadans, ja que fomenta la transparència i la justícia en l’ aplicació de les lleis.

Per consultes pots comunicar-te amb MITJANS ADVOCATS a: info@ms-advocats.com .

Estigues connectat amb MITJANS ADVOCATS: