C/ Enric Granados, 86-88, 5è 1ª – 5è 2ª, 08008 Barcelona · 93 268 87 40 info@ms-advocats.com

En un món cada vegada més digital, on la informació personal s’ha convertit en un actiu preciós, la protecció de dades s’ha tornat una necessitat fonamental. En aquest context, el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), també conegut com a GDPR per les seves sigles en anglès, emergeix com un marc legal sòlid i sense precedents per garantir els drets dels individus i establir obligacions clares per a les organitzacions que manegen les seves dades.

Aprovat el 2016 i aplicat a partir del 2018, el RGPD representa un salt significatiu en la normativa de protecció de dades, no només a la Unió Europea, sinó a nivell global. El seu impacte ha estat notable, impulsant una major consciència sobre la privacitat de dades i enfortint les eines amb què compten les persones per controlar la seva informació personal.

Taula de continguts

Principis Fonamentals del Reglament General de Protecció de Dades

Drets dels Individus: Empoderament i Control

Obligacions de les Organitzacions: Responsabilitat i Proactivitat

Impacte del RGPD: Un Nou Paradigma

Preguntes freqüents (FAQ’s)

reglament general de protecció de dades

Principis Fonamentals del Reglament General de Protecció de Dades

El RGPD se sustenta en set principis clau que guien el tractament de dades personals:

 1. Limitació del Propòsit: Les dades han de ser recollides per a fins específics, explícits i legítims, i no poden ser tractades de forma posterior de manera incompatible amb aquestes finalitats.

 2. Minimització de Dades: Les dades recollides han de ser adequades, pertinents i limitades al necessari en relació amb les finalitats per a les quals són tractades.

 3. Exactitud: Les dades han de ser exactes i, quan sigui necessari, mantingudes actualitzades. S’ han de prendre mesures raonables per garantir que les dades personals que siguin inexactes, pel que fa a les finalitats per a les quals es tracten, es rectifiquin o eliminin sense dilació.

 4. Limitació de l’ Emmagatzematge: Les dades personals s’ han de conservar durant un període no superior al necessari per a les finalitats per a les quals es tracten.

 5. Integritat i Confidencialitat: Les dades personals han de ser tractades de manera que garanteixi la seva seguretat adequada, incloent-hi la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la pèrdua, destrucció o dany accidental, mitjançant l’aplicació de mesures tècniques o organitzatives apropiades.

 6. Responsabilitat: El responsable del tractament és responsable del compliment dels principis establerts en el RGPD i ho ha de poder demostrar.

 7. Transparència: Els principis esmentats han de ser comunicats de manera clara i transparent als interessats, i se’ ls ha de facilitar informació i comunicació sobre el tractament de les seves dades personals.

Drets dels Individus: Empoderament i Control

El RGPD atorga als individus un conjunt de drets reforçats sobre les seves dades personals, permetent-los prendre un control més actiu sobre la informació que els concerneix:

  • Dret d’ Accés: Els interessats tenen dret a obtenir del responsable del tractament confirmació de si s’estan tractant les seves dades personals i, en cas afirmatiu, accés a aquestes dades i a altra informació addicional.

  • Dret de Rectificació: Els interessats tenen dret a obtenir del responsable del tractament la rectificació de les dades personals inexactes que els concerneixen.

  • Dret a l’ Oblit: En determinades circumstàncies, els interessats tenen dret a obtenir del responsable del tractament la supressió de les seves dades personals sense dilació.

  • Dret a la Limitació del Tractament: En determinades circumstàncies, els interessats tenen dret a demanar al responsable del tractament la limitació del tractament de les seves dades personals.

  • Dret a la Portabilitat de les Dades: En determinades circumstàncies, els interessats tenen dret a rebre les seves dades personals en un format estructurat, d’ ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ ls a un altre responsable del tractament.

  • Dret d’ oposició al Tractament: En determinades circumstàncies, els interessats tenen dret a oposar-se al tractament de les seves dades personals per part del responsable del tractament.

reglament general de protecció de dades

Obligacions de les Organitzacions: Responsabilitat i Proactivitat

El RGPD imposa a les organitzacions que manegen dades personals una sèrie d’ obligacions legals per garantir-ne la protecció:

 • Designació d’un Delegat de Protecció de Dades (DPD): En determinades circumstàncies, les organitzacions han de designar un DPD que actuï com a punt de contacte per a les autoritats de control i els interessats pel que fa al tractament.

 • Implementació de Mesures de Seguretat: Les organitzacions han d’implementar mesures tècniques i organitzatives adequades per protegir les dades personals contra la destrucció, pèrdua o alteració accidental, així com contra l’accés no autoritzat, divulgació o tractament il·lícit.

 • Avaluacions de l’Impacte sobre la Protecció de Dades (EIPD): Per a determinats tipus de tractament que puguin presentar un alt risc per als drets i llibertats de les persones físiques, les organitzacions han de realitzar una EIPD abans d’ iniciar el tractament.

 • Notificació de Violacions de Dades: En el cas que es produeixi una violació de la seguretat que pugui presentar un risc per als drets i llibertats de les persones físiques, les organitzacions l’ han de notificar a l’ autoritat de control competent en un termini de 72 hores.

Impacte del RGPD: Un Nou Paradigma

El RGPD ha tingut un impacte significatiu en el panorama de la privacitat de dades, tant per a les organitzacions com per als individus:

 • Major Conscienciació sobre la Privacitat de Dades: El RGPD ha impulsat una major consciència sobre la importància de la privacitat de dades entre les empreses i el públic en general.

 • Enfortiment dels Drets dels Individus: El RGPD ha reforçat els drets dels individus sobre les seves dades personals, atorgant-los més control sobre la informació que els concerneix.

 • Major Responsabilitat per a les Organitzacions: El RGPD ha augmentat la responsabilitat de les organitzacions que manegen dades personals, exigint-los que implementin mesures de seguretat i protecció adequades.

 • Nous Desafiaments i Oportunitats per a les Empreses: El RGPD ha presentat nous desafiaments per a les empreses, però també ha obert noves oportunitats per a aquelles que adoptin un enfocament proactiu i responsable de la privacitat de dades.

Conclusió: Un Camí cap a la Protecció de Dades a l’Era Digital

El RGPD representa un pas fonamental en la protecció de la privacitat de dades en l’era digital. El seu impacte ha estat global i ha contribuït a crear un entorn més segur i transparent per al tractament de la informació personal.

A mesura que la tecnologia avança i la quantitat de dades generades i recollides augmenta exponencialment, el RGPD seguirà sent un marc legal essencial per garantir els drets dels individus i promoure un ús responsable de la informació personal.

Preguntes freqüents (FAQ’s)

Com puc saber si una empresa compleix amb el RGPD?

Les empreses que compleixen amb el RGPD han de tenir una política de privacitat clara i accessible que expliqui com recopilen, fan servir i comparteixen les seves dades personals. També han de permetre-li exercir els seus drets de forma senzilla, com sol·licitar accés a les seves dades o sol·licitar-li l’eliminació.

Què haig de fer si crec que una empresa està incomplint el RGPD?

Si creu que una empresa està incomplint el RGPD, pot presentar una reclamació davant l’autoritat de control de protecció de dades del seu país. També pot denunciar l’ empresa davant les autoritats competents.

Com puc protegir les meves dades personals en l’era digital?

Pot prendre diverses mesures per protegir les seves dades personals, com ara:

 • Ser conscient de quina informació comparteix en línia.
 • Llegir les polítiques de privacitat abans de proporcionar les seves dades a qualsevol empresa.
 • Utilitzar contrasenyes segures i diferents per a cada compte.
 • Mantenir el seu programari i sistemes operatius actualitzats.
 • Tenir cura dels correus electrònics, llocs web i enllaços sospitosos.

Per consultes pots comunicar-te amb MITJANS ADVOCATS a: info@ms-advocats.com .

Estigues connectat amb MITJANS ADVOCATS: