C/ Enric Granados, 86-88, 5è 1ª – 5è 2ª, 08008 Barcelona · 93 268 87 40 info@ms-advocats.com

La licitació pública, com a procés fonamental en la contractació de serveis i adquisició de béns per part d’ entitats governamentals i organitzacions, exerceix un paper cabdal en la promoció de la transparència i la competència en l’ ús de recursos públics.

En aquest article, explorarem en detall el procés de licitació pública, destacant les seves característiques clau i el seu impacte en la gestió eficient de recursos.

Taula de continguts

Què és la licitació pública?

Procés de licitació pública

Beneficis de la licitació pública

Desafiaments d’ aquest procediment

Preguntes freqüents (FAQ’s)

Què és la licitació pública?

La licitació pública és un procés mitjançant el qual una entitat governamental o una organització demana propostes o ofertes per a la realització d’un projecte, l’adquisició de béns o la prestació de serveis. Aquest procés es duu a terme amb l’ objectiu de garantir la transparència, la competència i la igualtat d’ oportunitats entre els possibles proveïdors.

En una licitació pública, s’ emet un document anomenat plec de condicions o termes de referència, que descriu detalladament els requisits, especificacions tècniques, condicions de lliurament, terminis i altres aspectes rellevants del projecte o contracte en qüestió. Els proveïdors interessats a participar presenten les seves propostes, les quals són avaluades conforme als criteris establerts en el plec de condicions.

Finalment, se selecciona l’ oferta que compleixi amb tots els requisits i que ofereixi les millors condicions en termes de qualitat, preu i altres factors determinants. Aquest procés es realitza de manera pública i transparent, per tal de garantir la idoneïtat de l’ elecció i prevenir possibles actes de corrupció.

licitació pública

Procés de licitació pública

El procés de licitació pública consta de diverses fases, cadascuna amb les seves pròpies característiques i requisits. A continuació, desglossem cada fase:

 1. Preparació i publicació del plec de condicions:

  • S’ elabora un document detallat que descriu els requisits, especificacions tècniques i criteris d’ avaluació per al contracte en qüestió.
  • El plec de condicions es publica en mitjans adequats per garantir la màxima difusió entre possibles licitadors.
 2. Recepció de propostes:

  • S’ obre un període específic durant el qual els licitadors poden presentar les seves ofertes en resposta als requisits establerts.
  • Les propostes han de complir amb els formats i terminis establerts, així com incloure tota la informació demanada de manera clara i completa.
 3. Avaluació de propostes:

  • Es duu a terme una anàlisi exhaustiva de totes les propostes rebudes, comparant aspectes com preu, qualitat, experiència i capacitat tècnica i financera dels licitadors.
  • S’ apliquen els criteris d’ avaluació establerts en el plec de condicions per determinar l’ oferta més avantatjosa.
 4. Adjudicació del contracte:

  • Se selecciona el licitador que hagi presentat l’ oferta més avantatjosa, és a dir, aquella que compleixi amb tots els requisits i ofereixi les millors condicions en termes de qualitat, preu i altres factors rellevants.
  • Es procedeix a la signatura del contracte amb el licitador adjudicat i s’ estableixen els terminis i condicions per a l’ execució del mateix.

Aquest procés, tot i que pot variar lleugerament segons el context i la legislació aplicable, segueix un esquema general que garanteix la transparència, la competència i la igualtat d’ oportunitats entre els possibles licitadors.

La claredat en cada fase del procés és fonamental per assegurar l’ eficiència i la integritat en la contractació pública.

licitació pública

Beneficis de la licitació pública

La licitació pública ofereix una sèrie de beneficis importants per a les entitats contractants i la societat en general. A continuació, s’ enumeren alguns d’ aquests beneficis:

 1. Promoció de la competència:
  • La licitació pública fomenta la participació de múltiples proveïdors, la qual cosa augmenta la competència i genera un ambient propici per a l’ obtenció de millors ofertes en termes de qualitat i preu.
 2. Maximització del valor per als diners públics:
  • En permetre la comparació de diferents propostes i la selecció de la més avantatjosa, la licitació pública contribueix a maximitzar el valor dels recursos públics, assegurant que s’ obtinguin els productes o serveis de la més alta qualitat al menor cost possible.
 3. Foment de la transparència i la rendició de comptes:
  • La naturalesa oberta i transparent de la licitació pública garanteix que totes les parts interessades tinguin accés a la mateixa informació i que els processos de contractació siguin justos i equitatius. Això promou la rendició de comptes i la confiança en les institucions públiques.
 4. Estímul a la innovació i la millora contínua:
  • En obrir la possibilitat de participació a un ampli espectre de proveïdors, la licitació pública estimula la innovació i la millora contínua en la prestació de serveis i la producció de béns, ja que els licitadors competeixen per oferir solucions més eficients i creatives.
 5. Protecció contra pràctiques corruptes:
 6. Impuls al desenvolupament econòmic i social:
  • En permetre que una àmplia gamma de proveïdors participi en els processos de contractació, la licitació pública pot contribuir al desenvolupament econòmic i social en generar ocupació, enfortir la competitivitat empresarial i promoure la inclusió de petites i mitjanes empreses en la cadena de subministrament pública.

Aquests beneficis demostren la importància de la licitació pública com un mecanisme efectiu per a la gestió eficient i transparent dels recursos públics, així com per a l’ impuls del desenvolupament econòmic i social de les comunitats.

Desafiaments de la licitació pública

Tot i que la licitació pública ofereix una sèrie de beneficis significatius, també presenta una sèrie de desafiaments que s’han d’abordar per garantir la seva eficàcia i equitat. A continuació, es presenten alguns dels principals desafiaments associats amb la licitació pública:

 1. Complexitat del procés:
  • El procés de licitació pública pot ser complex i requereix un coneixement detallat de les regulacions i procediments pertinents. Això pot representar un desafiament per als licitadors, especialment per a les petites i mitjanes empreses amb recursos limitats.
 2. Possibles obstacles per a la participació de petites empreses:
  • Les petites empreses poden enfrontar barreres per participar en processos de licitació pública a causa de requisits de capacitat tècnica i financera, així com a la dificultat per competir amb empreses més grans i establertes.
 3. Riscos de corrupció i frau:
  • Malgrat els controls i mesures de seguretat establerts, els processos de licitació pública poden ser susceptibles a pràctiques corruptes i fraudulentes, com la col·lusió entre licitadors, el suborn i la manipulació de la informació.
 4. Burocràcia i retards:
  • La burocràcia excessiva i els procediments administratius prolongats poden generar retards en els processos de licitació pública, la qual cosa afecta negativament l’ eficiència i l’ oportunitat en la contractació de béns i serveis.
 5. Manca de transparència en l’ avaluació de propostes:
  • Tot i que la transparència és un dels principis fonamentals de la licitació pública, en alguns casos l’ avaluació de propostes pot mancar de la deguda transparència, la qual cosa genera desconfiança i soscava la integritat del procés.
 6. Limitacions pressupostàries i financeres:
  • Les limitacions pressupostàries poden afectar la capacitat de les entitats contractants per dur a terme processos de licitació pública de manera efectiva, limitant la disponibilitat de recursos per a l’ execució de projectes i l’ adquisició de béns i serveis.
 7. Dificultats en la gestió de contractes:
  • Una vegada adjudicats els contractes, les entitats contractants poden enfrontar desafiaments en la gestió i supervisió de l’ execució dels mateixos, la qual cosa pot afectar la qualitat i la puntualitat en el lliurament dels productes o serveis contractats.

Abordar aquests desafiaments de manera efectiva és fonamental per garantir la integritat, l’ eficiència i l’ equitat en els processos de licitació pública, així com per maximitzar els beneficis derivats de la contractació pública transparent i competitiva.

Preguntes freqüents (FAQ’s)

Quins són els principis fonamentals que regeixen la licitació pública i per què són importants?

Els principis fonamentals que regeixen la licitació pública són la transparència, la competència, la igualtat d’ oportunitats i l’ eficiència en l’ assignació de recursos públics. Aquests principis són importants perquè garanteixen la integritat del procés de contractació pública, promouen l’ equitat entre els proveïdors i asseguren que s’ obtinguin els millors productes o serveis al millor preu possible.

Com poden les petites i mitjanes empreses superar els possibles obstacles per participar en processos de licitació pública?

Les petites i mitjanes empreses poden superar els possibles obstacles per participar en processos de licitació pública mitjançant estratègies com l’ associació amb altres empreses per augmentar la seva capacitat tècnica i financera, la recerca d’ oportunitats en licitacions específicament destinades a proveïdors locals o petites empreses, i la participació activa en capacitacions i programes de suport governamentals destinats a enfortir la capacitat de les empreses per competir en contractació pública.

Quines mesures es poden implementar per prevenir i detectar pràctiques corruptes i fraudulentes en els processos de licitació pública?

Per prevenir i detectar pràctiques corruptes i fraudulentes en els processos de licitació pública, és fonamental implementar mesures com la publicació transparent d’informació sobre els processos de contractació, la implementació de controls i auditories internes, l’establiment de mecanismes de denúncia anònima per a empleats i ciutadans, i la col·laboració amb organismes anticorrupció i de control extern.

 

Per consultes pots comunicar-te amb MITJANS ADVOCATS a: info@ms-advocats.com .

Estigues connectat amb MITJANS ADVOCATS: