C/ Enric Granados, 86-88, 5è 1ª – 5è 2ª, 08008 Barcelona · 93 268 87 40 info@ms-advocats.com

La contractació pública és un pilar fonamental en el funcionament de qualsevol estat, ja que involucra l’ adquisició de béns, serveis i obres per part d’ entitats governamentals per complir amb les seves funcions i responsabilitats.

En aquest context, la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, també anomenada directament Llei de Contractes del Sector Públic, emergeix com un marc regulatori integral que busca optimitzar aquests processos, promovent la transparència, la competència i l’eficiència en la gestió de recursos públics.

Antecedents i Justificació

Abans de la promulgació d’aquesta llei, la contractació pública a Espanya enfrontava diversos desafiaments, com la falta de procediments clars, l’opacitat en la selecció de contractistes i l’escassa utilització de mitjans electrònics en els processos.

Aquests problemes generaven desconfiança en els ciutadans i dificultaven l’accés de petites i mitjanes empreses al mercat públic.

En resposta a aquestes deficiències, la Llei de Contractes del Sector Públic s’ erigeix com un instrument jurídic necessari per modernitzar i agilitar la contractació pública, alineant els processos amb els principis de transparència, igualtat i eficiència.

Principals Aspectes de la Llei

 1. Objectius Principals:

  • Millorar la gestió de recursos públics.
  • Garantir la igualtat de tracte entre els licitadors.
  • Promoure la competència en la contractació pública.
  • Impulsar la innovació i la sostenibilitat en els contractes.
 2. Àmbit d’ Aplicació:

  • La llei s’ aplica a la contractació de béns, serveis i obres per part d’ entitats del sector públic.
  • Inclou administracions estatals, autonòmiques i locals, així com entitats del sector públic empresarial.
 3. Principis Fonamentals:

  • Transparència: Tots els processos de contractació han de ser transparents i accessibles al públic.
  • Igualtat de Tracte: Es garanteix la igualtat d’ oportunitats per a tots els licitadors.
  • Eficiència: Es busca una gestió eficient dels recursos públics, optimitzant costos i temps.

Procediments de Contractació

La Llei de Contractes del Sector Públic estableix diversos procediments de contractació, entre els quals s’ inclouen:

 • Contractació Menor: Per a contractes de baix valor econòmic.
 • Procediment Obert: Permet la participació de qualsevol empresa interessada.
 • Procediment Restringit: Es convida a participar únicament a empreses prèviament seleccionades.
 • Procediment Negociat: Es negocia directament amb un o diversos proveïdors.
 • Contractació Centralitzada: Per a l’ adquisició de béns i serveis comuns per part de diverses entitats públiques.

Transparència i Ús de Mitjans Electrònics

La llei estableix mesures específiques per garantir la transparència en els processos de contractació, com ara:

 • Publicació de tots els contractes en el perfil del contractant.
 • Utilització de mitjans electrònics en totes les fases del procés de contractació.
 • Accés públic a la informació sobre licitacions i adjudicacions.

Control i Supervisió

Per prevenir la corrupció i assegurar el compliment de la llei, s’ estableixen mecanismes de control i supervisió, com ara:

 • Òrgans de control interns en les entitats públiques.
 • Fiscalització per part d’ organismes independents.
 • Sancions per incompliment de les normes de contractació.

Promoció de la Innovació i la Sostenibilitat

La llei fomenta la innovació i la sostenibilitat en els contractes públics mitjançant:

 • Inclusió de clàusules que promoguin la innovació tecnològica i el desenvolupament sostenible.
 • Preferència per productes i serveis respectuosos amb el medi ambient.
 • Estímul a la participació d’ empreses innovadores i socialment responsables.

llei de contractes del sector públic

Impacte en la Contractació Pública i la Societat

La implementació de la Llei de Contractes del Sector Públic té un impacte significatiu tant en la contractació pública com en la societat en el seu conjunt:

 1. Major Transparència i Confiança: En establir normes clares i procediments transparents, la llei augmenta la confiança dels ciutadans en la gestió dels recursos públics. La publicació d’ informació detallada sobre els contractes en el perfil del contractant promou la rendició de comptes i la participació ciutadana en el control de la gestió pública.
 2. Promoció de la Competència: En garantir la igualtat de tracte entre els licitadors i promoure la participació d’ empreses de totes les mides, la llei estimula la competència en el mercat públic. Això es pot traduir en una major qualitat dels béns i serveis contractats, així com en una optimització dels costos per a les administracions públiques.
 3. Eficiència en la Gestió de Recursos: La introducció de procediments més àgils i flexibles, així com l’ ús de mitjans electrònics en els processos de contractació, contribueixen a una gestió més eficient dels recursos públics. Els terminis més curts i la reducció de la burocràcia poden generar estalvis significatius tant en temps com en costos administratius.
 4. Estímul a la Innovació i la Sostenibilitat: La inclusió de clàusules que promouen la innovació tecnològica i el desenvolupament sostenible en els contractes públics fomenta la modernització i la responsabilitat ambiental en l’ execució de projectes públics. Això pot impulsar la creació d’ ocupació en sectors innovadors i contribuir al desenvolupament d’ una economia més sostenible.
 5. Accés Equitatiu a les Oportunitats de Contractació: En establir principis d’ igualtat de tracte i transparència en els processos de contractació, la llei garanteix un accés equitatiu a les oportunitats de contractació pública per a totes les empreses, independentment de la seva grandària o recursos. Això pot afavorir la participació de petites i mitjanes empreses en el mercat públic, promovent la diversificació i la competència.

Desafiaments i Àrees de Millora

Malgrat els beneficis que ofereix, la implementació de la Llei de Contractes del Sector Públic també enfronta alguns desafiaments i àrees de millora, entre els quals s’ inclouen:

 1. Capacitació i Sensibilització: És fonamental capacitar adequadament els funcionaris públics responsables de la contractació per assegurar una correcta aplicació de la llei. A més, cal sensibilitzar totes les parts interessades sobre els principis i requisits de la nova normativa.
 2. Prevenció de Pràctiques Corruptes: Malgrat els mecanismes de control establerts, hi ha el risc que es produeixin pràctiques corruptes en els processos de contractació pública. Per això, és crucial enfortir els mecanismes de supervisió i fiscalització per prevenir i detectar possibles irregularitats.
 3. Adaptació a la Digitalització: Si bé la llei promou l’ ús de mitjans electrònics en els processos de contractació, cal assegurar que totes les entitats públiques comptin amb la infraestructura i els recursos necessaris per adoptar aquestes tecnologies de manera efectiva.
 4. Promoció de la Innovació i la Sostenibilitat: Per maximitzar l’ impacte de la llei en la promoció de la innovació i la sostenibilitat, és important desenvolupar mecanismes de seguiment i avaluació que permetin mesurar el compliment de les clàusules corresponents en els contractes públics.

En conclusió, la Llei de Contractes del Sector Públic representa un avanç significatiu en la modernització i professionalització de la contractació pública a Espanya.

La seva implementació efectiva contribuirà a enfortir la transparència, la competència i l’ eficiència en la gestió de recursos públics, generant beneficis tant per a les administracions públiques com per a la societat en el seu conjunt.

Tanmateix, és important abordar els desafiaments i àrees de millora identificats per assegurar que la llei compleixi plenament amb els seus objectius i maximitzi el seu impacte positiu.

llei de contractes del sector públic

Preguntes freqüents (FAQ’s)

1. Quins beneficis específics ofereix la Llei de Contractes del Sector Públic per a les petites i mitjanes empreses (PIMEs)?

La Llei de Contractes del Sector Públic promou la competència i la igualtat de tracte entre els licitadors, la qual cosa significa que les PIMEs tenen igualtat d’ oportunitats per participar en els processos de contractació pública.

A més, s’ estableixen mesures específiques per afavorir la seva participació, com la divisió de contractes en lots més petits i la simplificació dels procediments de contractació, la qual cosa facilita el seu accés al mercat públic i fomenta la diversificació del teixit empresarial.

2. Com s’aborda la sostenibilitat en els contractes públics segons aquesta llei?

La Llei de Contractes del Sector Públic inclou disposicions que promouen la integració de criteris ambientals, socials i econòmics en els processos de contractació.

Això s’ assoleix mitjançant la inclusió de clàusules de sostenibilitat en els plecs de condicions, que poden incloure requisits relacionats amb l’ eficiència energètica, l’ ús de materials sostenibles i la contractació d’ empreses socialment responsables.

Així mateix, s’ estableix la possibilitat de valorar aquests criteris en l’ adjudicació dels contractes, la qual cosa incentiva les empreses a adoptar pràctiques més sostenibles.

3. Com es garanteix la transparència en els processos de contractació pública segons aquesta llei?

La Llei de Contractes del Sector Públic estableix mesures específiques per assegurar la transparència en els processos de contractació.

Entre elles, es destaca l’ obligació de publicar tota la informació rellevant sobre els contractes en el perfil del contractant, incloent-hi els plecs de condicions, els anuncis de licitació, les actes de les reunions dels òrgans de contractació i les adjudicacions.

A més, es fomenta l’ ús de mitjans electrònics en totes les fases del procés de contractació, la qual cosa facilita l’ accés dels ciutadans a la informació i promou la rendició de comptes.

4. Quin és el paper dels òrgans de control i supervisió en l’aplicació d’aquesta llei?

Els òrgans de control i supervisió exerceixen un paper fonamental en l’ aplicació de la Llei de contractes del sector públic. Aquests organismes, tant interns com externs, tenen la responsabilitat de fiscalitzar els processos de contractació pública per prevenir possibles irregularitats i garantir el compliment de la normativa vigent.

Entre les seves funcions s’ inclou la revisió dels expedients de contractació, la realització d’ auditories i la imposició de sancions en cas de detectar-se infraccions. La seva tasca contribueix a enfortir la integritat i la transparència en la gestió dels recursos públics.

Per consultes pots comunicar-te amb MITJANS ADVOCATS a: info@ms-advocats.com .

Estigues connectat amb MITJANS ADVOCATS: