C/ Enric Granados, 86-88, 5è 1ª – 5è 2ª, 08008 Barcelona · 93 268 87 40 info@ms-advocats.com

concurs de creditors

Al món empresarial, el concurs de creditors , també conegut com a concurs mercantil , sorgeix com un procediment legal crucial quan una empresa o persona física es veu impossibilitada de complir amb les seves obligacions de pagament als seus creditors.

L’objectiu principal d’aquest procés és protegir els drets de les dues parts, deutor i creditors, buscant una solució viable per a la situació d’insolvència.

A continuació, exposarem algunes qüestions bàsiques al voltant del concurs de creditors, en quins casos es pot sol·licitar, les fases del concurs i les conseqüències que té.

Taula de continguts

 1. Què és un concurs de creditors ?
 2. Quan es pot sol·licitar un concurs de creditors?
 3. Fases d’un concurs de creditors
 4. Conseqüències per al deutor i els creditors
 5. Què fer si una empresa on treballo es troba en concurs de creditors?
 6. Preguntes freqüents (FAQ’s)

Què és un concurs de creditors?

Un concurs de creditors , també conegut com a concurs mercantil, és un procediment legal que s’inicia quan una empresa o persona física no pot complir les seves obligacions de pagament als seus creditors.

L’objectiu del concurs és protegir els drets de les dues parts, els deutors i els creditors, i trobar una solució viable per a la situació d’insolvència.

Quan es pot sol·licitar un concurs de creditors?

Hi ha dues situacions principals en què es pot sol·licitar un concurs de creditors:

 • Insolvència actual: Quan l’empresa o persona física no pot atendre el pagament dels seus deutes vençuts i exigibles en el moment de sol·licitar el concurs.
 • Insolvència imminent : Quan es preveu que l’empresa o persona física no podrà atendre el pagament dels seus deutes en un futur proper.

Qui pot sol·licitar un concurs de creditors?

El concurs de creditors pot ser sol·licitat per:

 • El deutor: L’empresa o la persona física que es troba en situació d’insolvència .
 • Un creditor: Qualsevol persona o entitat que tingui un crèdit pendent de cobrament amb el deutor.
 • El Ministeri Fiscal: En casos excepcionals, el Ministeri Fiscal pot sol·licitar la declaració de concurs de creditors.

Quines són les fases d¿un concurs de creditors?

El concurs de creditors es divideix en les fases següents:

1. Fase de declaració:

 • Es comprova la insolvència del deutor i se’n declara el concurs.
 • Es designa un jutge de concurs i un administrador concursal.
 • Se suspèn l’execució d’embargaments i es paralitzen les accions judicials contra el deutor.

2. Fase dadministració concursal:

 • L’administrador concursal s’encarrega de gestionar l’empresa o el patrimoni del deutor.
 • S’elabora un inventari dels actius i passius del deutor.
 • Es comunica als creditors l’existència del concurs i se’ls dóna l’oportunitat de presentar els crèdits.

3. Fase de conveni:

 • S’intenta arribar a un acord entre el deutor i els creditors sobre la forma de pagament dels deutes.
 • El conveni ha de ser aprovat pel jutge de concurs i per la majoria dels creditors.

4. Fase de liquidació:

 • Si no s’arriba a un acord, es procedeix a la venda dels actius del deutor per pagar els creditors.
 • Un cop pagats els creditors, el concurs es declara extingit.

concurs de creditors

Quins efectes tenen un concurs de creditors?

El concurs de creditors té una sèrie d’efectes sobre el deutor i els creditors:

Pel deutor:

 • Suspensió d’embargaments i d’accions judicials.
 • Inhabilitació per administrar béns i disposar-ne el patrimoni.
 • Pèrdua de la potestat sobre lempresa o el seu patrimoni.

Per als creditors:

Què fer si una empresa on treballo es troba en concurs de creditors?

Si una empresa on treballes es troba en concurs de creditors, és important que t’informes sobre el procés i les seves conseqüències. Pots:

 • Poseu-vos en contacte amb els representants dels treballadors.
 • Buscar assessorament legal.
 • Assegurar-te que estàs cobrant el teu salari correctament.
 • Informar-te sobre les possibilitats de continuar treballant a l’empresa.

En resum, el concurs de creditors és un procés complex però necessari per protegir els drets de deutors i creditors. Si us trobeu en una situació d’insolvència, és important que us assessoreu amb un professional per conèixer les vostres opcions i prendre la millor decisió.

concurs de creditors

Preguntes freqüents (FAQ’s)

Com es realitza la declaració de concurs ?

La declaració de concurs pot ser voluntària, quan el deutor la sol·licita, o necessària, quan la sol·liciten els mateixos creditors per manca de pagament.

Qui pot participar en un concurs de creditors ?

En un concurs de creditors , hi participen el deutor , els creditors , l’ administrador concursal designat pel jutge, i altres professionals que intervenen en el procés.

Quin paper hi ha de l’ administrador en un concurs?

L’ administrador concursal és l’encarregat de gestionar els béns i els drets del deutor en procés concursal, vetllant pels interessos dels creditors .

Què és un conveni en un concurs de creditors?

El conveni és un acord entre el deutor i els creditors per establir noves condicions de pagament i evitar-ne la liquidació.

Quina és la diferència entre un concurs voluntari i un de necessari?

En un concurs voluntari , el deutor sol·licita la declaració, mentre que un de necessari és sol·licitat per un tercer, com un creditor, quan el deutor no actua pel seu compte.

Recorda:

 • La informació continguda en aquest article és només per a fins informatius i no s’ha de considerar com a assessorament legal.
 • Si us trobeu en una situació d’insolvència, és important que consulteu amb un advocat per obtenir assessorament legal personalitzat.

Per consultes pots comunicar-te amb MITJANS ADVOCATS a: info@ms-advocats.com .

Estigues connectat amb MITJANS ADVOCATS: