C/ Enric Granados, 86-88, 5è 1ª – 5è 2ª, 08008 Barcelona · 93 268 87 40 info@ms-advocats.com

El dret familiar és una branca importantíssima del dret ja que regula les relacions matrimonials, els drets dels fills i qualsevol conflicte que es pugui donar al si familiar. El paper de l’advocat esdevé imprescindible aquí per regular tots aquests tràmits o situacions.

En el següent article aprofundirem en el concepte de dret de família i aprofundirem en els diferents drets i obligacions dels familiars, en totes les situacions que abasta, així com en els reptes que es presenten actualment.

dret de família

Taula de continguts

 1. Què és el dret de família?
 2. Drets i obligacions dels membres de la família
 3. Quina és la funció d‟un advocat de dret familiar?
 4. Reptes actuals del dret de família
 5. Preguntes freqüents (FAQ’s)

Punts clau

 • El dret de família és una branca jurídica a través de la qual es regulen les relacions entre els diferents membres de la família.
 • En aquest article, intentem entendre el concepte de dret de família, els drets i les obligacions de cada membre, així com el paper de l’advocat en aquestes qüestions.

Què és el dret de família?

El dret de família és una branca de l’ordenament jurídic que regula les relacions entre membres d’una família. Comprèn una sèrie de normes i principis que aborden qüestions relacionades amb el matrimoni, el divorci , la filiació, la pàtria potestat i altres aspectes que afecten l’estructura i la dinàmica familiar.

Exemples de dret de família

 1. Matrimoni: Regulat per normatives específiques, el matrimoni estableix els drets i deures dels cònjuges, així com les formalitats legals per a la celebració.
 2. Divorci: Les lleis que regeixen el procés de divorci determinen les causes, els procediments i les conseqüències legals de la dissolució del matrimoni.
 3. Pàtria potestat: Aquesta institució aborda els drets i les responsabilitats dels pares sobre els seus fills, incloent la seva cura, educació i representació legal.
 4. Filiació: Es refereix al reconeixement legal de la relació entre pares i fills, ja sigui per vincles biològics o adoptius.

Drets i obligacions dels membres de la família

Membres de la parella:

 • Dret a la vida familiar.
 • Deure de fidelitat i suport mutu.
 • Dret a la propietat i participació en decisions financeres.

Fills:

 • Dret a ser cuidats i educats.
 • Deure de respecte i obediència als pares.
 • Dret a una manutenció adequada.

Pares:

 • Dret a la pàtria potestat.
 • Obligació de proporcionar aliments i educació.
 • Deure de vetllar pel benestar dels fills.

dret de família

Quina és la funció d‟un advocat de dret familiar?

L’advocat de dret familiar compleix un paper crucial en diverses situacions, incloent-hi:

 1. Assessorament legal: Brinda orientació sobre drets i responsabilitats en casos de divorci , custòdia, adopció, entre d’altres.
 2. Mediació: Ajuda les parts a assolir acords amigables, evitant litigis perllongats.
 3. Representació en judicis: En casos de conflicte, l’advocat defensa els interessos del client davant dels tribunals.
 4. Planificació familiar: Col·labora en l’elaboració d’acords prenupcials, testaments i altres documents legals relacionats amb la família.

Reptes actuals del dret de família

 1. Noves estructures familiars: El dret de família s’enfronta al desafiament d’adaptar-se a la diversitat de les estructures familiars modernes.
 2. Violència familiar: La protecció legal contra la violència a l’àmbit familiar requereix estratègies efectives i lleis actualitzades.
 3. Tecnologia: La gestió de la informació digital i la reproducció assistida plantegen nous desafiaments legals.

dret de família

Preguntes freqüents (FAQ’s)

Quins aspectes legals inclou el dret de família?

El dret de família inclou aspectes legals relacionats amb el matrimoni, la regularització d’unions com ara la parella de fet, l’adopció, la successió, la custòdia, la dissolució de matrimonis i unions, entre d’altres.

Quin és el paper del dret de família a la regulació d’unions matrimonials i de fet?

El dret de família s’encarrega de regular legalment les unions matrimonials i de fet, establint normes que regeixen aspectes com ara la dissolució d’aquestes unions, l’atribució de la custòdia dels fills, el règim de visites i la distribució de béns en cas de separació o divorci.

Quines són les modificacions principals que ha experimentat el dret de família al llarg del temps?

Al llarg del temps, el dret de família ha experimentat modificacions importants en aspectes com la regulació de l’adopció, la definició i la protecció de la parella de fet, l’establiment de noves normatives de custòdia i visites, així com l’actualització de les lleis de successió.

Quin és el paper del dret de família a la protecció dels fills menors d’edat?

El dret de família s’encarrega de protegir els drets dels fills menors d’edat, establint normatives que regulen aspectes com la pàtria potestat, la tutela, la custòdia i el règim de visites, garantint-ne el benestar en situacions de separació, divorci o dissolució de parelles de fet.

De quina manera intervé el dret de família en cas de mort d’un dels membres de la família?

En cas de mort d’un dels membres de la família, el dret de família regula aspectes com la successió hereditària, la distribució de béns, l’administració de l’herència i la protecció dels drets dels hereus, assegurant una resolució legal justa i equitativa.

Com sestableix el règim de visites en el marc del dret de família?

El règim de visites, dins del dret de família, s’estableix mitjançant normatives legals que determinen el temps de convivència i les condicions en què es durà a terme la relació entre els fills i el progenitor no custodi en casos de separació o divorci, prioritzant el benestar dels menors.

Per consultes pots comunicar-te amb MITJANS ADVOCATS a: info@ms-advocats.com .

Estigues connectat amb MITJANS ADVOCATS: