C/ Enric Granados, 86-88, 5è 1ª – 5è 2ª, 08008 Barcelona · 93 268 87 40 info@ms-advocats.com

El 19 d’octubre de 2017, el Congrés de Diputats de l’Estat Espanyol va aprovar, per fi, la nova Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant, LCSP) amb la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives Europees de 2014 (2014/23/UE i 2014/24/UE). La Llei aprovada entrarà en vigor el 9 de març de 2018.

La nova LCSP deroga expressament el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, però no la Llei 31/2007, de 30 d’octubre, sobre procediments de contractació en els sectors de l’aigua, l’energia, els transports i els serveis postals, que seguirà en vigor fins que no s’aprovi la nova Llei que transposi la Directiva Europea 2014/25/UE (en tramitació).

A grans trets, el text aprovat abandona una visió burocràtica de la contractació pública per implementar, ara sí, un model de Contractació Pública basat en els principis de Transparència i Eficiència.

Com a principals novetats de la nova Llei, cal destacar:

  • La simplificació de la burocràcia per als licitadors i mesures per a recolzar les pymes.
  • La creació de la figura del Responsable del contracte (persona funcionària o treballadora pública).
  • Nous imports per a l’adjudicació de contractes no subjectes a regulació harmonitzada (Obres: fins a 40.000 euros; Serveis i Subministraments: fins a 15.000 euros).
  • Inclou, en els contractes, consideracions de tipus social, mediambiental i de innovació i desenvolupament.
  • Es regulen les consultes preliminars del mercat.
  • Es regula el procediment simplificat.
  • Es regula, més exhaustivament, la figura del Perfil del contractant.
  • Desapareix la figura del contracte de gestió de serveis públics i, en el seu lloc, es crea la figura de la concessió de serveis.
  • Es regula el procediment obert simplificat en el contracte d’obres (VEC fins a 2 milions d’euros) i en els de servei i subministrament (VEC fins a 100.000 euros)
  • Es crea la Oficina Independent de Regulació i Supervisió de la contractació, que podrà emetre recomanacions.

Seria desitjable que, la nova Llei, contribueixi a una adequada articulació de la política de contractació pública, ajudi a millorar la productivitat del sector econòmic i faciliti, d’una vegada per totes, l’accés de les pymes a la contractació pública.

Sr. Jordi Cugat
Departament de Dret Administratiu
MITJANS ADVOCATS