C/ Enric Granados, 86-88, 5è 1ª – 5è 2ª, 08008 Barcelona · 93 268 87 40 info@ms-advocats.com

Les multes de la Inspecció de Treball poden reduir-se fins a un 40% si es compleixen determinats requisits.

Puede reducir el importe de la sanción

La Inspecció de Treball pot estendre actes d’infracció i imposar sancions per incompliments de normativa en matèria de relacions laborals, Seguretat Social o prevenció de riscos laborals, entre altres matèries.

Una vegada finalitzades les actuacions inspectores, l’empresa rebrà l’acta d’infracció, en la qual s’indicarà l’import de la multa i les possibilitats d’impugnació, l’òrgan al qual dirigir el recurs i els terminis per a això, a més d’informar de l’opció d’acollir-se a una reducció de l’import de la multa.

La multa només podrà reduir-se quan la sanció tingui caràcter exclusivament pecuniari i podrà sol·licitar-se un descompte del 40% sempre que es compleixin els següents requisits:

  • Ingressar la quantia deguda en termini.
  • Renunciar explícitament a la impugnació de l’acta d’infracció mitjançant al·legacions, recurs o qualsevol acció en via administrativa.

L’empresa disposa d’un total de 15 dies des de la notificació de l’acta d’infracció per a indicar la seva opció per la reducció. Per a això, haurà de presentar a l’òrgan instructor un escrit manifestant la seva voluntat de pagament i la seva renúncia a la impugnació.

Després de la presentació de l’escrit anterior, l’empresa rebrà una contestació de l’Administració amb les instruccions de pagament i amb la reducció del 40% ja aplicada. Per a mantenir tal reducció haurà de procedir al pagament i acreditar-lo davant l’òrgan instructor en el termini de 10 dies des de la recepció de la comunicació. En cas contrari, es perd el dret a la reducció.

Els nostres professionals l’assessoraran en matèria d’inspeccions de treball i infraccions i sancions en l’ordre social.