C/ Enric Granados, 86-88, 5è 1ª – 5è 2ª, 08008 Barcelona · 93 268 87 40 info@ms-advocats.com

A final d’any el conveni d’empresa arribarà al final de la seva vigència i ha estat denunciat. Com ha d’actuar?

 

Su convenio pierde vigencia

Si expira el termini de durada d’un conveni col·lectiu i alguna de les parts legitimades per a negociar-lo el denuncia (és a dir, comunica a l’altra part la seva intenció d’extingir la seva vigència), aquest conveni continuarà estant vigent, però haurà d’iniciar-se un període de negociacions per a intentar acordar un nou. Si el conveni no es denuncia, la seva vigència es prorroga d’any en any; i si es denuncia però no s’acorda un nou, es manté la vigència de l’anterior.

És possible que, dins de l’any següent a la denúncia del conveni col·lectiu, les parts legitimades per a negociar acordin un nou. Una vegada denunciat el conveni, es mantindrà la seva vigència durant les negociacions per a la seva renovació (excepte pacte exprés en contra).

Si transcorre un any des de la denúncia sense que s’hagi aconseguit un acord per a la subscripció d’un nou conveni, es manté la vigència del conveni denunciat. Amb anterioritat al 31 de desembre de 2021, si transcorria un any des de la denúncia del conveni col·lectiu denunciat sense que s’hagués aconseguit un acord, dequeia la seva vigència i s’havia d’acudir al conveni col·lectiu d’àmbit superior, però això es va modificar amb l’última reforma laboral.

En definitiva, una vegada finalitzada la vigència del conveni col·lectiu, aquest es prorroga de la següent forma:
•    Segons el que s’estableix en el propi conveni. Per exemple, el conveni d’hostaleria del País Basc estableix que es prorroga automàticament per períodes de 12 mesos.
•    A falta de previsió en el conveni, es prorroga per períodes anuals. Pot haver-hi diverses pròrrogues, que finalitzaran quan una de les dues parts formalitzi denúncia expressa del conveni i s’acordi un nou.
•    Una vegada denunciat el conveni col·lectiu, es mantindrà la seva vigència durant les negociacions per a la seva renovació (excepte pacte exprés en contra).

Els nostres professionals l’assessoraran sobre qualsevol qüestió en matèria d’aplicació, vigència i ultraactivitat de convenis col·lectius.