C/ Enric Granados, 86-88, 5è 1ª – 5è 2ª, 08008 Barcelona · 93 268 87 40 info@ms-advocats.com

Pot negar-se l’asseguradora a cobrir els danys causats per un conductor que no figura en la pòlissa?

Seguro de automóviles

 

És una situació freqüent que els més joves utilitzin el vehicle dels seus pares, sent aquests últims els únics que apareixen com a conductors del vehicle en la pòlissa de l’assegurança. En cas d’accident l’asseguradora podria negar-se a cobrir els danys al·legant que el fill de l’assegurat no apareix com a conductor. Si així ocorregués, cal preguntar-se si seria factible demandar a l’asseguradora reclamant tant per la reparació dels danys propis com pels causats als tercers perjudicats.

En relació amb els danys a tercers, coberts per l’assegurança  obligatòria (*SOA), aquest és una assegurança de responsabilitat civil que cobreix els danys de tercers sigui qui sigui el seu conductor o el prenedor de la pòlissa, encara que la llei estableix algunes excepcions:

  • danys i perjudicis ocasionats per les lesions o defunció del conductor del vehicle causant de l’accident;
  • danys en els béns soferts pel vehicle assegurat, per les coses en ell transportades ni pels béns dels quals resultin titulars el prenedor, l’assegurat, el propietari o el conductor, així com els del cònjuge o els parents fins al tercer grau de consanguinitat o afinitat dels anteriors; i els qui sofrissin danys amb motiu de la circulació del vehicle causant, si hagués estat robat.

En resum, no poden excloure’s de la cobertura de l’assegurança obligatòria d’automòbils els danys soferts per tercers, encara que sí els danys materials del vehicle assegurat.

Pel que respecta als danys propis coberts per l’assegurança  voluntària, la pòlissa en què es formalitzi el contracte d’assegurança de responsabilitat civil de subscripció obligatòria podrà incloure, amb caràcter potestatiu, les cobertures lliurement *pactadasentre el prenedor i l’entitat asseguradora. L’assegurança voluntària es configura com un complement per a tot allò que l’obligatori no cobreixi.

Cal analitzar si el risc està o no cobert per aquesta assegurança, per al que seria necessari examinar el contingut del contracte per a saber si un fill, possiblement molt jove i novell en la conducció està o no inclòs en l’assegurança voluntària d’accident subscrit. O, cosa que és el mateix, si l’assegurança voluntària d’accidents incloïa a qualsevol conductor o només al conductor declarat en la pòlissa.

Si vostè es troba en una situació similar els nostres professionals podran assessorar-lo en la defensa dels seus drets