C/ Enric Granados, 86-88, 5è 1ª – 5è 2ª, 08008 Barcelona · 93 268 87 40 info@ms-advocats.com

Resum sobre les mesures publicades al R.D. 152/2022 de 22 de febrer 2022.

Respecte del SALARI MÍNIM INTERPROFESSIONAL: El salari mínim interprofessional (SMI) s’eleva a 1.000 euros mensuals amb efectes des de l’1 de gener.

Pel que fa als ERTE, també s’ha publicat, per entrar en vigor AVUI, el decret que prorroga de manera automàtica els expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTE) derivats de la pandèmia fins al 31 de març.

Aquesta darrera norma inclou també la pròrroga de les ajudes per a treballadors autònoms afectats per la pandèmia.

L’extensió dels ERTE-Covid fins al 31 de març es farà de manera automàtica, de manera que les empreses i els treballadors afectats no hauran de fer cap gestió. D’aquesta manera, queden prorrogats els ERTE de limitació i impediment i els ERTE per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció (ETOP) de pandèmia. La norma manté els mecanismes de protecció vigents, com ara el ‘comptador a zero’ i l’exempció de període de carència, mecanismes que, a partir d’ara s’aplicaran amb caràcter estructural als ERTE de força major previstos a la reforma laboral. També es prolonga un mes la prestació extraordinària per a les persones amb contracte fix discontinu.

Ara bé, encara que les condicions de protecció als treballadors es mantenen sense canvis fins al 31 de març, les exoneracions de quotes de què gaudeixen les empreses en els pagaments a la Seguretat Social sí que es modifiquen respecte a les establertes actualment. Així, durant el mes de març, les empreses, amb independència de la seva mida, tindran un 60% d’exoneració en els pagaments a la Seguretat Social si imparteixen formació als treballadors a l’ERTE, davant del 80% actual.

En cas de no donar formació, l’exempció serà del 20% (ara és del 40%) a les empreses de més de deu treballadors i del 30% si en tenen menys de deu. L’exoneració per als ERTE d’impediment serà del 90%. Amb el mes de pròrroga donat pel Govern als ERTE de pandèmia es pretén que les empreses i treballadors tinguin temps per adaptar-se als nous ERTE incorporats a la reforma laboral. Així, tindran temps addicional per activar els ERTE ETOP, que requereixen consultes entre empresa i treballadors, i podran elaborar els plans de formació requerits.

Finalment, i en relació amb els AUTÒNOMS, el decret d’ERTE inclou, a més, l’extensió fins a finals de juny de les ajudes per la pandèmia per als treballadors autònoms. El primer grup d’aquestes ajudes té com a objectiu facilitar la reactivació de l’activitat dels autònoms i, de manera anàloga al que es va fer a partir de l’octubre del 2021, s’estableixen exoneracions a les cotitzacions socials durant els propers quatre mesos.

En concret, als més de 110.000 treballadors autònoms que venien percebent fins ara les prestacions extraordinàries associades a la pandèmia se’ls aplicarà una exoneració de la cotització a la Seguretat Social del 90% al març, del 75% a l’abril, del 50% a maig i del 25% al juny. Per rebre aquestes exoneracions en la cotització, els treballadors autònoms han de romandre en alta al corresponent règim especial de la Seguretat Social fins al 30 de juny de 2022.

Això és, per a aquest col·lectiu, aquest mes de FEBRER serà el darrer en què percebran la prestació, atès que l’única cosa que es prorroga és el règim de BONIFICACIONS de la quota, en els percentatges indicats.