C/ Enric Granados, 86-88, 5è 1ª – 5è 2ª, 08008 Barcelona · 93 268 87 40 info@ms-advocats.com

Com establir la remuneració dels administradors en els estatuts per a no tenir problemes amb Hisenda o el Registre?

Remuneración del administrador: aspectos clave

Segons la llei, el càrrec d’administrador és gratuït tret que els estatuts estableixin el contrari, i en aquest cas han de determinar el sistema de remuneració. Això, sense perjudici que després sigui la Junta la que, amb base en aquest sistema, determini cada any la quantia exacta de la remuneració, que, a més, pot ser una despesa deduïble per a l’empresa.

Els estatuts han de recollir tots els conceptes retributius (una assignació fixa, una variable segons objectius, plans de pensions, vehicle d’empresa, assegurances…). Per a evitar haver de modificar els estatuts cada vegada que l’administrador percebi un nou concepte, convé incloure una llista àmplia, indicar que l’administrador podrà percebre qualsevol dels conceptes llistats (per a no obligar-se a retribuir sempre els mateixos conceptes) i, a més, evitar usar la conjunció “o” per a separar els conceptes, perquè alguns registres consideren que la “o” genera confusió perquè pot interpretar-se que les opcions són alternatives.

Amb independència de l’anterior, la Junta haurà d’aprovar la retribució màxima anual que percebran els membres de l’òrgan d’administració. És possible mantenir vigent aquesta retribució durant diversos exercicis afegint un afegitó al final de l’acord que indiqui que es mantindrà en vigor fins que la Junta acordi la seva modificació.

Possibles situacions:

  • Si l’administrador ja percep remuneració i no consta l’aprovació de la Junta de l’import rebut –encara que la societat li ho hagi deduït–, Hisenda podria discutir aquesta deducció.
  • Si hi ha diversos administradors i la Junta no distribueix la retribució entre ells, podrà distribuir-la l’òrgan d’administració, remunerant a cada membre segons les seves funcions i responsabilitats i justificant la quantitat percebuda.
  • Quan existeixi un conseller delegat, haurà de subscriure’s un contracte amb la societat, que haurà de ser aprovat per 2/3 dels consellers, i l’interessat haurà d’abstenir-se de la deliberació i la votació.

 

Els nostres assessors estudiaran el seu cas i l’informaran de la millor manera d’establir la remuneració del càrrec d’administrador social en la seva empresa i si pot deduir-se aquesta despesa.