C/ Enric Granados, 86-88, 5è 1ª – 5è 2ª, 08008 Barcelona · 93 268 87 40 info@ms-advocats.com

S’aproven mesures per a alleujar la pujada de tipus d’interès en el finançament de l’habitatge habitual

Préstamo hipotecario

Aprovat el Reial decret llei 19/2022 que, de manera transitòria, amb una durada de 24 mesos, estableix un nou codi de bones pràctiques, per a l’adopció de mesures urgents per a deutors hipotecaris en risc de vulnerabilitat.

A aquest codi poden adherir-se de manera voluntària les entitats de crèdit i altres entitats o persones físiques que, de manera professional, realitzin l’activitat de concessió de préstecs o crèdits hipotecaris.

Les mesures són aplicables a persones físiques titulars de préstecs o crèdits garantits amb hipoteca immobiliària que reuneixin les següents característiques:

– Recaure sobre l’habitatge habitual del deutor o de l’hipotecant no deutor.

– No excedir el preu d’adquisició de 300.000 euros.

– Estar constituïdes fins al 31-12-22.

Les mesures aplicables, que es desenvoluparan per Acord del Consell de Ministres, podran consistir, entre altres, en:

– L’extensió de terminis d’amortització.

– L’establiment de quotes fixes temporals.

– Un règim particular per al tipus d’interès aplicable.

– La presentació d’ofertes de conversió dels préstecs a tipus fix.

A més, s’introdueixen algunes modificacions, entre altres normes adjacents, de protecció de deutors hipotecaris sense recursos, de subrogació i modificació de préstecs hipotecaris i de contractes de crèdit immobiliari.

Els nostres professionals es posen a la seva disposició per a solucionar-li els dubtes que pugui tenir sobre aquest tema i auxiliar-li en els tràmits que puguin resultar pertinents