C/ Enric Granados, 86-88, 5è 1ª – 5è 2ª, 08008 Barcelona · 93 268 87 40 info@ms-advocats.com

Desestimada la nul·litat d’una clàusula perquè el consumidor mitjà sap que ser fiador d’algú significa respondre per un altre en cas d’impagament

Préstamo hipotecario. Fiadores

El determinant per a la transparència d’una clàusula de fiançament del préstec és que el fiador sigui conscient que, si el deutor principal no paga, respon en les seves mateixes condicions i el creditor podrà dirigir-se contra ell per la totalitat del deute pendent.

Així ho ha expressat en una recent sentència el Tribunal Suprem (TS) posant, fi a les pretensions d’un consumidor que es declaressin nul·les les clàusules del contracte de préstec hipotecari que va signar amb un banc.

La quantia del préstec superava el valor de taxació de la finca a adquirir, per la qual cosa el banc va requerir garanties addicionals, en concret, la hipoteca sobre una finca dels pares d’aquest.

Per al TS la clàusula controvertida supera el control de transparència, perquè és clara i comprensible. Afirma que el consumidor mitjà sap què significa ser fiador d’algú, en el sentit d’haver de respondre per un altre en cas d’impagament.

Tampoc pot dir-se que no hi hagi hagut proporció entre les garanties pactades i el risc assumit pel banc, com exigeix la bona fe que ha de presidir els contractes, tenint en compte la solvència personal del consumidor, el valor insuficient de l’immoble per a cobrir el deute o la disminució del tipus d’interès pactat, correlativa a la major garantia que representa l’existència d’una segona hipoteca.

Els nostres professionals estan a la seva disposició per a resoldre qualsevol tipus de dubte que tingui respecte al seu contracte de préstec i exercir si calgués les accions que puguin correspondre en la defensa dels seus interessos