C/ Enric Granados, 86-88, 5è 1ª – 5è 2ª, 08008 Barcelona · 93 268 87 40 info@ms-advocats.com

Empreses amb dificultats econòmiques

La situació de pandèmia va portar el BOE a legislar d’urgència, com mai no ho havia fet. Es van publicar lleis, decrets lleis, decrets d’urgència, etc… per controlar una situació econòmica, social i sanitària sense precedents a la història contemporània d’Espanya.

Van triomfar com a fórmules “salvadores” a curt termini els ICOS i ERTES, i en concret en l’àmbit concursal es van dictar diversos reials decrets que van venir a establir moratòries concursals.

L’objectiu era evitar l’allau de concursos d’empreses insolvents, la insolvència dels quals pogués definitiva tenint en compte el fre a zero de l’economia del país, concentrada a la primavera de l’exercici 2020. L’“hemorràgia” legislativa incessant ha afectat empreses relacionades, especialment amb sectors de la restauració, lleure, turisme, etc. estat la moratòria constant de l’obligació de presentar concurs de les empreses amb una insolvència actual o imminent. La veritat és que aquesta situació s’acaba (entenem que definitiva) el proper dia 30 de juny, en paral·lel amb la finalització de pròrrogues d’ERTES i mancances d’ICOS.

Sembla ser que l’economia actual, caracteritzada per una “estaflació (estancament de l’economia + increment d’inflació), si s’uneix a la situació descrita ut supra, provocarà la tempesta perfecta per a l’allau d’empreses insolvents.

Convé analitzar, doncs, què pot passar a l’empresa, que, estant en situació d’insolvència actual o imminent, no presenta abans del 30 de juny el concurs voluntari de creditors.

Diverses són les conseqüències; a saber:

  • Possibilitat de concurs necessari instat per tercer. Fins ara
    estava blindada aquesta opció – fins al 30 de juny-, però si no insta
    el seu concurs voluntari abans del 30 de juny quedarà sense protecció
    alguna davant de tercers.

El risc que l’instin el concurs necessari serà, d’una banda, que se suspenguin les facultats de l’administrador, i de l’altra, que el risc que el concurs pugui qualificar-se com a culpable (i tenir-ne les conseqüències per al seu administrador i còmplices),
compta la impossibilitat manifesta de cap preparació del concurs amb el temps necessari, ja que es disposarà d’un període breu (20 dies) per poder defensar una situació d’insolvència.

A més a més, a ningú se li escapa que no és el mateix que l’administrador societari porti el control del concurs de creditors voluntari, que t’insten un concurs i que, en el supòsit de no poder acreditar la solvència, trobar-te a “mans del administrador concursal” en un termini dun mes o dos des de la presentació del concurs necessari.

És important presentar el concurs dins el termini, per evitar possibles responsabilitats en la qualificació del concurs. Pensem que un dels motius més recurrents en la qualificació culpable d’un concurs és la seva presentació tardana. I per això tenim una dada molt evident, i simple, un trimestre tributari. És a dir, si hem de deure cap import a la TGSS o AEAT, normalment podrem evitar una qualificació culposa, si no anem més enllà de 3 mesos des de l’impagament d’aquestes obligacions tributàries. No sent una norma estricta d’èxit (com tot al món contenciós), si és cert que és una norma molt infal·lible.

No cal dir que està prohibit/perseguit el “tancament de persiana”, i pensar que els deutes es queden dins del local o nau tancada. Recordem que l’administració post pandèmia aquesta “prima” i “famolenca”, és per això que s’està derivant responsabilitat econòmica a empreses i administradors en quantitats mai vistes a Espanya.

L’art.43 de la LGT (Llei 58/2003 de 17 de desembre), és molt clara en aquest sentit, i obre un ventall de possibilitats de difícil escapatòria.

Per tot això, recomanem obertament que, si una empresa està o preveu estar a curt termini en situació d’insolvència, i no pugui atendre les seves obligacions corrents (també tributàries), que presenti concurs de creditors voluntari.

I un darrer apunt, que no per això és menys important, recordem que d’un “moment a un altre” el projecte de nova Llei concursal, que s’està debatent al parlament, serà aprovat, i les modificacions són molt substancials, i menys
favorables al deutor.

Al nostre despatx tenim contrastada experiència en matèria concursal i veritables
especialistes jurídics i fiscals, us donaran suport per sortir indemne de tal envit.

Redacció article
Secció concursal
MITJANS ADVOCATS SLP