C/ Enric Granados, 86-88, 5è 1ª – 5è 2ª, 08008 Barcelona · 93 268 87 40 info@ms-advocats.com

La paga del mes de vacances s’ha de calcular segons la remuneració normal o mitjana.

Salari durant el mes de vacancesLa retribució durant el mes en què els treballadors gaudeixin de vacances és la retribució normal o mitjana que percebin de forma regular i habitual durant la resta de mesos per la seva jornada ordinària. Per tant, i llevat que el conveni estableixi una regulació més favorable per a la plantilla:

  • Els empleats que cada mes percebin conceptes variables (comissions per vendes, incentius a la producció…) tenen dret a cobrar una mitjana d’aquests conceptes a la nòmina de les vacances.
  • No s’han d’incloure aquells conceptes destinats a pagar una dedicació temporal més gran dels treballadors, com ara les hores extres o les complementàries.
  • I tampoc s’han d’incloure aquells conceptes el pagament dels quals a la nòmina de vacances suposaria una duplicitat en el pagament. Per exemple, un bonus calculat en funció d’objectius anuals (en ser anual, el pagament ja inclou la part corresponent a les vacances).

Això sí: els conceptes que s’incloguin a la paga de vacances han de ser habituals. I a aquests efectes, els tribunals consideren que hi ha habitualitat quan aquests conceptes se satisfan en sis mesos o més d’entre els onze anteriors. Per exemple, un complement per nocturnitat que es va cobrar durant dos mesos no s’inclourà a la paga de vacances (en cap proporció). En canvi, si aquest plus es va cobrar durant vuit mesos, s’inclourà íntegrament també a la paga de vacances, en considerar-se “habitual.

Finalment, cal excloure els conceptes que no tinguin naturalesa salarial. Per exemple, un complement per menjar que s’abona a les persones en règim de jornada partida. Aquesta partida no té caràcter salarial sinó compensatori, per la qual cosa se n’exclou el pagament durant el mes de vacances.

 

 

El nostre departament laboral us resoldrà tots els dubtes que se us plantegin en matèria de nòmines i vacances