C/ Enric Granados, 86-88, 5è 1ª – 5è 2ª, 08008 Barcelona · 93 268 87 40 info@ms-advocats.com

La comunament anomenada “Golden Visa” és una autorització de residència i de feina a Espanya dirigida als ciutadans estrangers no comunitaris que realitzen una inversió significativa a Espanya a, per exemple, un bé immoble. Aquesta adquisició dóna dret a l’inversor (i als seus familiars directes) tan a residir com a treballar a Espanya.

La normativa que regula aquest tipus d’autorització ve recollida a la Llei 14/2013, denominada Llei d’Emprenedors, i mitjançant la qual s’estableix com “Inversió significativa” l’adquisició de béns immobles a Espanya, per una inversió igual o superior a 50.000 euros. Així doncs, els compradors que busquen obtenir la “Golden Visa” i adquirir la condició d’inversors en béns immobles a Espanya, han d’invertir un import igual o superior a l’esmentada quantitat. Aquest import ha de ser, fins a la referida quantitat, inversió neta vinguda de l’exterior, lliure de càrregues i gravàmens. A aquests efectes, es poden invertir en un o varis immobles, sent que, en aquest últim cas, la suma total de la inversió haurà de superar el mig milió d’euros.

La “Golden Visa” ha sorgit com un recurs per atraure capital exterior de la Unió Europea a canvi de la concessió d’un permís per residir i treballar a Espanya. A través d’aquest procediment, s’han atret a Espanya famílies provinents, principalment, de Xina (32,6%) i de Rússia (30,1%). Dels 3.351 expedients d’inversió per compra d’immobles sol·licitant “Golden Visa” i que es van gastar més de 3.000 milions d’euros, 1.384 ho van fer a la província de Barcelona (44.1% del total), 125 a Girona i 36 a Tarragona, el que ens demostra, una vegada més, l’interès que tenen els compradors estrangers a Catalunya.

Els compradors d’immobles que busquen la obtenció de la “Golden Visa”, gasten, de mitja, 742.855€ per cada immoble. En el cas dels compradors veneçolans la despesa mitja es dispara a 951.551€, col·locant-se aquests en primera posició. Tot això implica que aquesta regulació atrau a compradors d’alt nivell adquisitiu que, de forma directa, contribueixen al creixement econòmic del país.

Degut que la obtenció de la “Golden Visa” requereix el compliment de diferents requisits per part de l’inversor, així com, la realització de tràmits administratius, hem ideat la següent guia perquè puguis assessorar als teus clients i oferir-los tota la informació necessària, de forma resumida i senzilla.

Què haig de saber a l’hora d’ajudar als meus clients a aconseguir la “Golden Visa”?

1. Procediment i duració inicial de la “Golden visa”.

La Llei d’Emprenedors permet a l’inversor obtenir la “Golden Visa” a través de les següents opcions:

1. A través de l’obtenció d’un Visat: Sota el suposat cas i sempre que el sol·licitant es trobi fora d’Espanya, haurà de dirigir-se al consulat d’Espanya del seu país de residencia amb l a finalitat de sol·licitar el corresponent Visat. Aquest visat, tindrà una duració inicial d’1 any. Durant la vigència del mateix podrà sol·licitar-se l’obtenció de l’autorització de residencia i feina.

2. A través de la obtenció d’una autorització de residència: En aquest cas i sempre que el sol·licitant es trobi a Espanya de forma regular en el moment de la presentació de l’expedient (en un règim d’estança de curta duració (turista, per exemple), com a titular d’una autorització d’estança per estudis o com a titular d’una autorització de residència) pot sol·licitar-se directament l’obtenció de l’autorització de residència, davant de la Unitat de Grans Empreses

(UGE), sense necessitat de tramitar prèviament l’obtenció del visat per a inversors. Aquesta autorització tindrà una duració inicial de 2 anys.

Important:

• La sol·licitud de l’autorització de residència prorrogarà la vigència de la situació de residència o d’estança de la que fos titular el sol·licitant fins a la resolució del procediment. • Obtingut el visat, durant el seu període de validesa, es pot sol·licitar l’obtenció de l’autorització de residència (de 2 anys de duració) trobant-se els sol·licitants al seu lloc de residència i en qualsevol moment durant el període de vigència del visat. • Pot ser més d’un immoble, sempre que la suma dels seus valors sigui igual o superior a 500.000€ lliures de tota càrrega i gravamen.

2. A què dóna dret la “Golden Visa”? • A residir a Espanya; • A treballar a Espanya, a nivell nacional, tan per compte d’altri com per compte propi; • A circular lliurement per l’espai Schengen durant un període màxim de 3 mesos en qualsevol període de 6 meses: Espanya, França, Alemanya, Àustria, Bèlgica, Dinamarca, Estònia, Finlàndia, Grècia, Hongria, Islàndia, Itàlia, Letònia, Lituània, República Txeca, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Països Baixos, Noruega, Polònia, Portugal, Eslovènia, Eslovàquia, Suècia i Suïssa.

3. El dret de residència s’estén als familiars?

Sí, de forma simultània o amb posterioritat pot sol·licitar-se l’obtenció de tants visats com d’autoritzacions de residència a favor dels familiars directes de l’inversor. A aquests efectes es consideren familiars directes de l’inversor:

• Descendents menors d’edat; • Descendents majors d’edat si no han creat una unitat familiar pròpia i si són econòmicament dependents de l’inversor; • Cònjuge o persona amb relació anàloga (parella de fet); • Ascendents, si són econòmicament dependentes de l’inversor.

Important: Els familiars de l’inversor també obtindran permisos de residència i de feina a Espanya.

4. Pot prorrogar-se l’autorització de residència?

Aquells inversors estrangers que desitgin prorrogar la seva autorització de residència podran sol·licitar la seva renovació. Les renovacions es concediran per períodes successius de 5 anys. Les renovacions podran realitzar-se sempre i quan es mantinguin les condicions inicials que van significar la concessió del permís (principalment, justificant que es mantingui la titularitat de la inversió).

5. Quins són els terminis de resolució dels procediments de sol·licitud d’obtenció de la “Golden Visa”?

Els terminis de resolució dels expedients de concessió de “Golden Visa” son molt reduïts en comparació amb la tramitació d’altres procediments d’estrangeria de concessió inicial de permisos a Espanya.

• El termini de resolució d’un expedient de sol·licitud d’obtenció del visat d’1 any per a inversors (a tramitar davant del Consulat d’Espanya del lloc de residència dels sol·licitants és de 20 dies naturals). • El termini de resolució d’un expedient de sol·licitud d’obtenció d’autorització de residència de 2 anys per a inversors (a tramitar davant de la Unitat de Grans Empreses a Espanya) és de 30 dies naturals.

6. Quins són els requisits generals per a l’obtenció de la Golden Visa? • No trobar-se de forma irregular al territori espanyol. • Ser major d’edat. • Passaport o document de viatge en vigor. • No tenir antecedents penals. • No figurar com a refusable a l’espai territorial dels països amb els que Espanya tingui signat un conveni en tal sentit.

7. Quins són els documents principals requerits per a l’obtenció de la Golden Visa? • Passaport complet o document de viatge en vigor dels sol·licitants. •Certificat d’antecedents penals d’aquells països on els sol·licitants hagin residit durant els últims cinc anys. • Documents que justifiquin la tinència de medis econòmics del ciutadà inversor i els seus familiars. • En el seu cas, documents que justifiquin el vincle de l’inversor amb els seus familiars. • Assegurança mèdica pública o privada amb cobertura a Espanya. • Documents que justifiquin la inversió del bé immoble a Espanya, per import igual o superior a 500.000€ (fins la referida quantitat la inversió ha de ser lliure de tota càrrega i gravamen). • Justificant de pagament de la taxa administrativa que comporta cadascun dels expedients (a dia d’avui, per import de 71,81€).

8. És necessari legalitzar i traduir els documents emesos a l’estranger?

Sí, tot document emès a l’estranger ha de legalitzar-se i traduïr-se al castellà (traducció jurada en alguns casos) per al seu ús i validesa a Espanya.

Important: • La legalització de documents emesos en un País fermament del Conveni de l’Haya consistirà en obtenir l’Apostilla de l’Haya. • La legalització de documents emesos en un País fermament del Conveni de l’Haya consistirà en la legalització per via diplomàtica.

9. La “Golden visa” pot sol·licitar-se abans de realitzar la compra de la residència?

En els següents supòsits la llei estableix la possibilitat de sol·licitar l’obtenció inicial del visat quan la compra de l’immoble encara no ha estat formalitzada:

• Si en el moment de la sol·licitud del visat, l’adquisició dels immobles es trobarà en tràmit d’inscripció al Registre de la Propietat, serà suficient la presentació d’un certificat de domini i càrregues del Registre de la Propietat que correspongui a l’immoble o immobles en el/els que consti vigent l’assentament de presentació del document d’adquisició, acompanyada de la documentació acreditativa del pagament dels tributs corresponents.

• Si l’estranger no ha formalitzat la compra de l’immoble o immobles però existeix un precontracte amb garantia en el seu compliment per mitjà d’arres o algun altre medi admès en dret formalitzat en escriptura pública, haurà de presentar, junt amb el compliment d’altres requisits, el precontracte amb garantía junt amb un certificat d’una entitat financera establerta a Espanya on es constati que el sol·licitant disposa d’un dipòsit bancari on es constati que el sol·licitant disposa d’un dipòsit bancari indisponible amb la quantitat necessària per a l’adquisició, complint el contracte compromès, de l’immoble o immobles indicats, incloent càrregues i impostos. L’import del dipòsit només podrà ser utilitzat per a la compra final de l’immoble o immobles indicats al precontracte amb garantia. En aquest supòsit, l’interessant rebrà un visat de residència per a inversors de duració màxima de 6 mesos.

10. Quins requisits han de complir-se per renovar la residència?

Els sol·licitants de renovació d’autorització de residència hauran de, principalment, justificar que es mantenen les condicions inicials que van significar la concessió inicial del visat o de l’autorització. Així, principalment, haurà de justificar-se que es manté la inversió realitzada a Espanya, és a dir, que es continua sent titular del bé immoble. Important: Si bé hi cap la possibilitat de canviar el tipus d’inversió (d’un immoble a un altre, per exemple), de cara a renovar el permís i a poder mantenir-lo, s’haurà de comunicar a la Unitat de Grans Empreses.

11. Fiscalment, quant li costarà al meu client la “Golden Visa”? 1. Si el venedor és persona física no empresari o professional, l’adquisició resultarà subjecte i no exempta al ITJPAD, en la seva modalitat de TPO. El tipus impositiu dependrà de la Comunitat Autònoma on estigui situat l’immoble. A Catalunya ascendeix al 10% (11% a partir d’1.000.000€), i a Madrid al 6%.

2. Si el venedor és un empresari o professional, cal distingir: a. Si l’immoble adquirit és un habitatge: i. Si és primera entrega, estaria subjecte i no exempt a l’IVA, tributant al 10% i no sent deduïble la quota en exercicis posteriors. Addicionalment, la transmissió resultaria subjecte i no exempta al ITJPAD, en la seva modalitat d’AJD depenent del tipus impositiu de la Comunitat Autònoma on estigui situat l’immoble. A Catalunya ascendeix a l’1,5% i a Madrid al 0,75%.

ii. Si és segona entrega o ulterior entrega, estaria subjecte i exempt a l’IVA, tributant per ITJPAD, en la seva modalitat de TPO. El tipus impositiu dependrà de la Comunitat Autònoma on estigui situat l’immoble. A Catalunya ascendeix al 10% (11% a partir d’1.000.000€) i a Madrid al 6%.

Es podria renunciar a l’exempció, i tributar per IVA al 10%. L’IVA suportat serà deduïble en el suposat que s’afectés a una activitat subjecte i no exempta a l’IVA, i la posterior transmissió resulti igualment subjecte i no exempta a l’IVA. En cas de renunciar a l’exempció, la transmissió resultaria addicionalment subjecte i no exempta al ITJPAD, en la seva modalitat d’AJD depenent el tipus impositiu de la Comunitat Autònoma on estigui situat l’immoble. A Catalunya ascendeix al 2,5% i a Madrid a l’1,5%.

b. Si l’immoble adquirit és un local: i. Si és primera entrega, estaria subjecte i no exempt a l’IVA, tributant al 21%. L’IVA suportat serà deduïble en exercicis posteriors si s’afecta a una activitat subjecte i no exempta a l’IVA (i.e.lloguer). Addicionalment, la transmissió resultaria subjecte i no exempta al ITJPAD, en la seva modalitat d’AJD depenent el tipus impositiu de la Comunitat Autònoma on estigui situat l’immoble. A Catalunya ascendeix a l’1,5% i a Madrid al 0,75%.

ii. Si és segona o ulterior entrega, estaria subjecte i exempt d’IVA, tributant per ITJPAD, en la seva modalitat de TPO. El tipus impositiu dependrà de la Comunitat Autònoma on estigui situat l’immoble. A Catalunya ascendeix al 10% (11% a partir d’1.000.000€) i a Madrid al 6%.

Es podria renunciar a l’exempció, i tributar per IVA al 21%. L’IVA suportat serà deduïble en el suposat que s’afectés a una activitat subjecte i no exempta a l’IVA. En cas de renunciar a l’exempció, la transmissió resultaria addicionalment subjecte i no exempta al ITJPAD, en la seva modalitat d’AJD, depenent del tipus impositiu de la Comunitat Autònoma on estigui situat l’immoble. A Catalunya ascendeix al 2,5% i a Madrid a l’1,5%.

12. Existeixen altres supòsits d’inversió als efectes d’obtenir la Golden Visa?

Existeixen altres supòsits d’inversió reflectits a la Llei 14/2013, per mitjà dels quals es pot obtenir la condició d’inversor. Els altres supòsits d’inversió són:

a) €2.000.000 en títols de deute públic espanyol; o b) €1.000.000 en accions o participacions socials de societats de capital espanyoles amb una activitat real de negoci; o

c) €1.000.000 de euros en fons d’inversió, fons d’inversió de caràcter tancat o d) fons de capital risc constituïts a Espanya; o e) €1.000.000 en dipòsits bancaris en entitats financeres espanyoles; o f) Un projecte empresarial que vagi a ser desenvolupat a Espanya i que sigui considerat i acreditat com d’interès general.

13. Número d’Identificació d’Estranger (NIE)

El NIE és el Número d’Identitat d’Estranger. L’administració (Policia) l’assigna als estrangers comunitaris i no comunitaris que justifiquen motius econòmics,professionals o socials relacionats amb Espanya quan els mateixos fan necessari que aquesta persona l’obtingui. És personal, únic i exclusiu, i no canvia ni caduca. Tan els estrangers comunitaris com no comunitaris hauran d’obtenir un NIE per poder figurar a l’Escriptura de compravenda de l’immoble. En relació a la Golden Visa, únicament serà necessari que l’obtingui el ciutadà inversor que va adquirir el bé immoble. Els familiars l’obtindran quan es resolguin els seus expedients de sol·licitud d’obtenció de Golden Visa.

14. Targeta d’Identitat d’Estranger (TIE).

El TIE és la Targeta d’Identitat d’Estranger, és a dir, el seu document d’identificació a Espanya. Els estrangers no comunitaris que hagin obtingut un visat de residència com a inversors poden romandre a Espanya per un període d’un any sense necessitat de tramitar l’obtenció del TIE. Tot i així, els estrangers no comunitaris que hagin obtingut una autorització de residència hauran de sol·licitar personalment la targeta d’identitat d’estranger (TIE) abans que aquesta expiri.

——-

Informacio extreta del COLEGI D’APIS DE BARCELONA.