C/ Enric Granados, 86-88, 5è 1ª – 5è 2ª, 08008 Barcelona · 93 268 87 40 info@ms-advocats.com

Es pot sol·licitar l’ampliació del permís de maternitat/paternitat en cas de família monoparental?

Familia monoparental: permiso doble

Una família monoparental sol estar formada per una mare o un pare, encara que és possible que el progenitor sigui de qualsevol sexe, i el fill del qual és responsable. Les famílies monoparentals també poden incloure a altres parents o no parents que visquin en la llar, com a avis o pares d’acolliment.

Les famílies monoparentals s’enfronten a reptes únics a causa de l’absència de dos progenitors en la llar. Aquests reptes poden incloure dificultats financeres, lluites amb les funcions parentals, gestió de l’estrès i problemes de relació. Les famílies monoparentals solen tenir dificultats per a conciliar el treball i la vida familiar, així com per a gestionar la pressió addicional que exerceixen els membres de la família extensa.

Per tant, s’entén per família monoparental la constituïda per un sol progenitor –amb el qual conviu el fill nascut o adoptat– que constitueix el sustentador únic de la família.

En l’actualitat, es reconeixen 16 setmanes de descans, sent obligatòries les sis primeres. Després de l’equiparació dels permisos a homes i dones, des de l’1 de gener de 2021 cadascun dels progenitors de les famílies biparentales pot exercir aquest dret, que és igual i intransferible per a tots dos, indistintament. Fins fa uns mesos, amb base en aquest criteri anterior, es considerava que un progenitor que constituïa família monoparental havia de poder gaudir també de 16 setmanes.

Pot arribar a ampliar-se aquest permís?

Fa unes setmanes el Govern espanyol va anunciar que les famílies monoparentals podrien gaudir de fins a 18 setmanes de permís, reconeixent la càrrega addicional derivada de ser l’únic cuidador d’un o més fills. Això suposa un augment significatiu del període de temps del qual disposen aquest tipus de famílies per a cuidar dels seus fills quan neixen.

A més, és important assenyalar que aquestes noves mesures també inclouen una major flexibilitat en la distribució i gaudi d’aquesta prestació. Això significa que ara els pares poden triar si volen gaudir les 18 setmanes de manera consecutiva o dividir-les en blocs més petits sempre que s’estableixin dos períodes d’almenys dues setmanes cadascun i separats per un interval màxim de 6 mesos.

Nova Llei

La nova llei també preveu un augment de les prestacions econòmiques. Les famílies monoparentals rebran 3.121 euros al mes durant les seves 18 setmanes de permís; aproximadament 1.000 euros més que el que s’estableix anteriorment tant per a homes com per a dones que pertanyin a famílies biparentales.

La interpretació més recent dels tribunals considera que ha de preservar-se la protecció del menor i que negar l’ampliació del permís a un progenitor solter produiria un minvament en l’atenció i cura del fill respecte de les famílies biparentales. El 80% de famílies monoparentals estan constituïdes per dones, per la qual cosa l’ampliar-ho es considera una mesura d’igualtat de la dona i un mecanisme de conciliació de la vida laboral i familiar en trobar-nos davant una situació de vulnerabilitat per diferents factors (sexe/gènere, estat civil…), que la seva principal perjudicada és la dona.

La Seguretat Social està denegant l’ampliació del permís

Es basen en el fet que no existeix una previsió legal expressa de major durada per a les famílies monoparentals. No obstant això, si el treballador interposa demanda judicial, els jutges estan començant a concedir 10 setmanes addicionals de permís, tenint en compte que, de les 16 setmanes, sis són obligatòries i intransferibles (reconèixer a les famílies monoparentals 16 setmanes més implicaria gaudir d’un total de 32 setmanes, enfront de les 26 que podria gaudir una família biparental en cas d’alternança entre progenitors en lloc de gaudi conjunt, podent produir-se una fallida del principi d’igualtat).

El millor és continuar advocant per l’ampliació del permís en el sistema judicial en nom de les famílies monoparentals. Existeixen grups d’assistència jurídica que poden ajudar en aquesta tasca, i la presentació d’una demanda podria donar lloc a què un jutge concedís setmanes addicionals de permís més enllà del mínim actual de sis setmanes. A més, pot ser beneficiós pressionar per a aconseguir canvis a nivell governamental. Si s’exerceix suficient pressió sobre els legisladors, aquests poden crear disposicions legals específiques que permetin permisos més llargs o altres formes de suport a les famílies monoparentals.

En definitiva, si l’INSS no li reconeix l’ampliació del permís a un treballador que constitueix família monoparental, és recomanable que interposi demanda judicial.

Per a presentar una demanda, el treballador ha de posar-se en contacte amb un advocat laboralista i presentar les proves que tingui que té dret a la pròrroga de la baixa. A continuació, l’advocat pot examinar el cas i assessorar sobre la millor manera de procedir, que podria incloure la presentació d’una denúncia formal davant l’INSS o la interposició d’accions legals davant els tribunals. A més, el treballador ha de considerar la possibilitat de demanar consell a organitzacions o sindicats locals que puguin ajudar-lo a obtenir una pròrroga del permís.

Els nostres professionals l’assessoraran sobre qualsevol qüestió en matèria de permís per naixement i cura del menor.

Consulta totes les nostres arees de pràctica

Visita’ns a Instagram / Twitter / LinkedIn / Facebook