C/ Enric Granados, 86-88, 5è 1ª – 5è 2ª, 08008 Barcelona · 93 268 87 40 info@ms-advocats.com

Si algun dels seus treballadors us comunica que voleu gaudir d’una excedència voluntària, què heu de tenir en compte?

Excedència voluntàriaQualsevol treballador amb un any d’antiguitat almenys a l’empresa té dret que se li reconegui la possibilitat de situar-se en excedència voluntària per un termini no menor a quatre mesos i no major a cinc anys. Aquest dret només el pot exercir una altra vegada el mateix treballador si han transcorregut quatre anys des del final de l’excedència voluntària anterior.

No hi ha un preavís legal per a la sol·licitud de l’excedència voluntària, per la qual cosa caldrà revisar el que estableix el conveni col·lectiu aplicable. Si el conveni no estableix res, és recomanable que el treballador preavisi amb 15 dies d’antelació, i l’empresari es pot prendre un termini lògic i suficient per estudiar la sol·licitud i contestar la petició.

Així mateix, no es pot gaudir de l’excedència voluntària de manera unilateral. Si l’empresari es nega a reconèixer el dret o no respon a la sol·licitud, el treballador pot sol·licitar el reconeixement davant la jurisdicció social, però no pot començar a gaudir-ne fins que no sigui reconeguda per part de l’empresari o dels tribunals.

El treballador en situació d’excedència voluntària conservarà només un dret preferent al reingrés a les vacants d’igual o similar categoria a la seva que hi hagués o es produïssin a l’empresa, però no gaudirà de reserva del seu lloc de treball, llevat que això es pacti de manera individual o vingui establert al conveni col·lectiu aplicable.

 

Els nostres professionals us informaran sobre tots els aspectes que cal tenir en compte respecte a les sol·licituds d’excedència voluntària.