C/ Enric Granados, 86-88, 5è 1ª – 5è 2ª, 08008 Barcelona · 93 268 87 40 info@ms-advocats.com

Quina part del salari pot ser embargada? Inclou altres conceptes com dietes, pagues extraordinàries o dietes?

Embargament del salariL’embargament del salari permet donar compliment a una ordre executiva contra un deutor, treballador per compte aliè, retenint-ne part per satisfer el seu deute.

No obstant això, la llei protegeix el deutor executat perquè no li pugui ser embargat tot el salari fins al punt de comprometre la seva subsistència, i hi ha una quantitat mínima que es considera inembargable. Totes les percepcions salarials percebudes per sobre de la quantitat mínima esmentada si poden ser objecte d’embargament.

Els límits de la inembargabilitat dels salaris vénen establerts a la llei segons la següent escala que parteix del salari mínim interprofessional (SMI), que marca aquesta quantitat mínima inembargable:

Percepcions Percentatges Embargables
Fins a 1 SMI
D’1 a 2 SMI 30%
De 2 a 3 SMI 50%
De 3 a 4 SMI 60%
De 4 a 5 SMI 75%
Excés 5 SMI 90%

 

No obstant això, la mateixa llei estableix que aquests límits no són aplicables quan es procedeix per execució de sentència que condemni al pagament d’aliments, en tots els casos en què l’obligació de satisfer-los neixi directament de la llei, incloent-hi els pronunciaments de les sentències dictades en processos de nul·litat, separació o divorci sobre aliments deguts al cònjuge o als fills o dels decrets o escriptures públiques que formalitzin el conveni regulador que els estableixin. En aquests casos, així com en els de les mesures cautelars corresponents, el tribunal fixa la quantitat que es pot embargar.

També cal tenir en compte que no totes les quantitats que es perceben a la nòmina poden ser objecte d’embargament, ni se’ls apliquen aquests límits d’inembargabilitat. Cal tenir en compte les regles següents:

– L’embargament es realitza sobre el salari net o líquid, és a dir, sobre la quantitat que resulta després de descomptar la corresponent retenció d’IRPF i la cotització a la Seguretat Social. A aquesta quantitat sí que se li apliquen els límits d’inembargabilitat de l’SMI assenyalats.

A més, cal tenir en compte que aquests límits no s’apliquen sobre l’excés que hi pugui haver al compte bancari, amb independència del seu origen i procedència.

– Pagues extraordinàries. Es consideren salari, i poden ser objecte d’embargament. Això no obstant, es podrien distingir dues situacions:

a) el treballador percep, juntament amb la mensualitat ordinària, una gratificació o una pega extraordinària. El límit d’inembargabilitat està constituït pel doble de l’SMI mensul ia l’escasa se li aplica a l’excés.

b) es percep de forma prorratejada. El límit està constituït per limport del SMI en còmput anual (SMI mensual x 14 pagues) prorratejat en 12 mesos. A l’excés se li aplica aquesta escala.

– Dietes, despeses i altres conceptes extrasalarials. Són embargables. La seva particularitat és que, atès que no tenen naturalesa salarial, poden ser embargats íntegrament. No són aplicables els límits d’inembargabilitat de l’SMI, sens perjudici del que estableixen les disposicions generals tributàries d’embargabilitat de béns i drets.

– Indemnitzacions per acomiadament o fi de contracte temporal. No tenen la condició de salari a efectes d’embargament, per la qual cosa podrien ser objecte d’embargament al 100% de la quantia.

– Les prestacions d’incapacitat temporal substitueixen el salari, per la qual cosa poden ser objecte d’embargament amb aplicació dels límits d’inembargabilitat de l’SMI.

Els nostres advocats proporcionen adequat assessorament i defensaran els seus interessos en situacions com la descrita