C/ Enric Granados, 86-88, 5è 1ª – 5è 2ª, 08008 Barcelona · 93 268 87 40 info@ms-advocats.com

A vegades les societats creen participacions sense vot per a donar entrada a nous inversors. Vegi com es fan els càlculs a l’hora de pagar dividends a aquests nous socis.

El pago del dividendo de las participaciones sin voto

El tret característic de les participacions sense vot és que, com a compensació a la privació del dret de vot, el seu titular té dret a percebre un dividend anual mínim fix o variable que s’estableix en els estatuts socials. I, una vegada acordat el dividend mínim, tindrà dret a més al mateix dividend que correspon a les participacions ordinàries.

Per tant, si una SL emet participacions sense vot, queda obligada al següent:

Si existeixen beneficis *distribuibles, a acordar el repartiment del dividend mínim de les participacions sense vot. Si s’acorda no repartir-los, aquest acord serà nul.
Si no existeixen beneficis o aquests no són suficients –per exemple, perquè els estatuts estableixen que ha de dotar-se una reserva especial que encara no està coberta–, el dividend mínim no pagat ha de satisfer-se en els cinc exercicis següents. I, mentre no se satisfaci, el titular tindrà dret de vot igual que la resta de socis.
Càlcul

En una societat el capital social és de 200.000 euros, dels quals 40.000 (el 20%) corresponen a participacions sense vot a les quals se’ls ha reconegut un dividend mínim obligatori del 5% sobre el seu valor nominal. Si en l’exercici s’han obtingut uns beneficis per 25.000 euros que es reparteixen íntegrament, l’import que rebrà cada soci serà el següent:

Càlcul

Concepte Socis normals Socis sense vot
Dividend previ (1) 2.000
Dividend normal (2) 18.400 4.600
Total 18.400 6.600

1. El 5% dels 40.000 euros corresponents al nominal de les participacions sense vot.
2. Després de repartir el dividend obligatori, el romanent –23.000 euros– es reparteix entre tots els socis en proporció a la seva participació.

D’altra banda, cal recordar que, en cas de liquidació, el nou soci tindrà dret al reemborsament del valor de les seves participacions sense vot abans que es distribueixi cap quantitat a la resta. I, en cas d’ampliació de capital, tindrà un dret de subscripció preferent de les noves participacions, siguin del tipus que siguin.

 

Els nostres assessors l’informaran de com calcular el dividend mínim que han d’obtenir els socis titulars de participacions sense vot i la resta de drets i obligacions que té la societat enfront d’aquests socis.