C/ Enric Granados, 86-88, 5è 1ª – 5è 2ª, 08008 Barcelona · 93 268 87 40 info@ms-advocats.com

EL CONGRÉS APROVA LA NOVA LLEI CONCURSAL: PRINCIPALS MODIFICACIONS

El Congrés ha aprovat en Ple el projecte de Llei de Reforma de la Llei Concursal, que té com a objectiu la transposició de la Directiva europea de reestructuració i insolvència, i introdueix altres reformes a l’àmbit concursal per disposar d’instruments àgils i eficaços que millorin els procediments d’insolvència i facilitin el manteniment d’empreses viables. En definitiva, reforcen el teixit productiu.

El nou text incorpora un nombre important de qüestions acordades en fase d’esmenes, millorant el text del projecte, en qüestions com l’exoneració del crèdit públic, l’assistència lletrada al concurs, el procediment especial de micropimes, equilibrant-lo a la mida real de les esmentades empreses, afavorir la possibilitat d’adquisició d’unitats productives per part de treballadors constituïts en societat cooperativa o laboral, entre d’altres.

Aquest projecte de llei constitueix una de les reformes més importants incloses al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència per afavorir la demografia empresarial, reforçar el teixit productiu i impulsar el creixement econòmic.

Es tracta d’un text adreçat a garantir que les empreses viables que estiguin en dificultats financeres tinguin accés a un procediment efectiu de reestructuració preventiva que els permeti continuar la seva activitat; que els empresaris o persones físiques insolvents puguin veure exonerats els seus deutes després d’un període de temps raonable, afavorint la segona oportunitat; i que el procediment concursal incrementi la seva eficiència reduint-ne, entre altres factors, la durada.

Cal assenyalar que el projecte de llei presta una atenció especial a les microempreses, que disposaran d’un procediment específicament adaptat a les seves necessitats i característiques, garantint l’assistència lletrada.

La reforma és especialment important en el context econòmic actual, marcat pels efectes derivats de la pandèmia i de la guerra a Ucraïna, ja que la disponibilitat d’aquest tipus d’instruments de reestructuració, eficients i àgils, contribuirà a minimitzar els impactes sobre el teixit productiu i manteniment d’empreses i negocis viables.

Plans de reestructuració

Els plans de reestructuració, que substitueixen els acords de refinançament actuals, són un dels elements centrals de la Directiva d’insolvència i de la reforma de la Llei Concursal per facilitar que les empreses deutores viables disposin d’un instrument eficaç per evitar la insolvència o sortir-ne.

Es tracta d’un instrument preconcursal, dirigit a empreses amb dificultats, que afavoreix una reestructuració en cas de probabilitat d’insolvència, davant de l’exigència actual que sigui imminent.

El Pla de Reestructuració constitueix un mecanisme flexible, àgil des del punt de vista procedimental, que incorpora les millors pràctiques d’altres models de dret comparat per contribuir-ne l’eficàcia. La seva introducció incentivarà una reestructuració més primerenca i, per tant, amb més probabilitats d’èxit, contribuirà a la descongestió dels jutjats mercantils, alliberarà recursos i permetrà una eficiència més gran del concurs.

Procediment especial per a autònoms i pimes

Així mateix, el projecte de llei introdueix un nou procediment d’insolvència únic per a autònoms i microempreses de menys de 10 treballadors, més ràpid, digitalitzat i amb un cost molt reduït que incrementa la possibilitat de continuïtat de les empreses viables i en facilita la reassignació de recursos.

Aquest procediment es caracteritza per la simplificació del procés concursal, el caràcter modular i per oferir, després d’un període de negociació amb els creditors d’un màxim de tres mesos, dos possibles itineraris:

  • O un pla de continuació ràpid i flexible si hi ha possibilitat d’un acord.

  • O, si no, per una liquidació ordenada, però ràpida, a través d’una plataforma on line.

Segona oportunitat

Es reforma en profunditat el procediment de segona oportunitat, adreçat a persones físiques i autònoms en concurs, amb l’objectiu d’incentivar els beneficiaris a continuar la seva activitat laboral o empresarial i possibilitant una segona oportunitat realment efectiva.

El projecte de llei introdueix mesures addicionals a les previstes a la Directiva d’insolvència, entre les quals destaca la possibilitat d’exoneració sense liquidació prèvia del patrimoni del deutor i amb un pla de pagaments als creditors, permetent al deutor, sota certes condicions, mantenir el seu habitatge habitual i, si fos autònom, continuar amb la seva activitat i amb els béns i els drets necessaris.

El pla de pagaments tindrà una durada màxima de tres anys, que s’ampliarà a cinc quan no s’alieni l’habitatge habitual del deutor.

Així mateix, s’amplia la relació de deutes exonerables, s’amplien les quantitats de crèdit públic exonerable i s’eliminen o relaxen certes restriccions per poder accedir a les exoneracions.

Millora de l’eficiència

Finalment, el projecte de llei també inclou la reforma del procediment concursal per incrementar-ne l’eficàcia. Amb aquest objectiu s’introdueixen nombroses modificacions dirigides a agilitzar el procediment ia facilitar l’aprovació d’un conveni quan l’empresa sigui viable, facilitar-ne la venda d’unitats productives o, si s’escau, la liquidació.

El Congrés perfecciona el text tenint en compte les peticions de col·lectius involucrats en el procediment, com ara el registre, l’Administració concursal i l’advocacia.

Modificació de la Llei Orgànica del Poder Judicial

Com a complement necessari per a les mesures d’eficiència contingudes al Projecte de llei, resulta imprescindible descarregar de competències els jutjats mercantils i les seccions especialitzades de les audiències provincials. Aquestes mesures requereixen la modificació de la Llei Orgànica del Poder Judicial, per la qual cosa es presenta una segona reforma, com a Llei Orgànica, complementària a la de la Llei Concursal.

Aquesta reforma contempla, entre les mesures més destacades, que els jutjats dels casos sobre condicions generals de la contractació i sobre protecció dels consumidors i certes reclamacions en matèria de transports (retards d’aerolínies, equipatges, etc.) passin dels jutjats de mercantil als jutjats de primera instància.

Finalment, tornarà als jutjats mercantils el coneixement del concurs de les persones naturals no empresàries.

Per tot això, us convidem a assessorar-vos al departament concursal del nostre despatx, ja que el segon semestre del present exercici 2022 i l’exercici 2023 no auguren una situació econòmica bona, i cal estar preparats per a eventuals situacions indesitjables, però reals.

MITJANS ADVOCATS SLP

Dpto. concursal