C/ Enric Granados, 86-88, 5è 1ª – 5è 2ª, 08008 Barcelona · 93 268 87 40 info@ms-advocats.com

Si pensa que la seva comissió s’ha calculat de manera incorrecta, pot sol·licitar justificació comptable

El comisionista puede exigir la contabilidad

En moltes ocasions la comissió es calcula amb base en les vendes generades pel comissionista, però descomptant unes certes despeses i costos; així, es dona la circumstància que aquest no pot fer els càlculs per si mateix, ja que no té accés a la comptabilitat. Doncs bé, encara que la llei garanteix el secret de la comptabilitat, existeixen excepcions: en determinats casos la llei obliga a exhibir la documentació comptable a tercers que acreditin un interès legítim. Això inclou als comissionistes, que poden acudir al jutjat per a sol·licitar aquesta exhibició.

A aquest efecte, serà necessari interposar un expedient de jurisdicció voluntària, que requereix ser assistit d’advocat i procurador, i sol·licitar l’exhibició de llibres i suports comptables. S’haurà d’aportar el contracte signat amb l’empresa per a acreditar l’interès legítim, identificar exactament què es desitja consultar (balanços, llibres concrets, llistats informàtics…) i, per a justificar la petició, explicar les raons que li porten a pensar que la seva comissió no està ben calculada. Això sí:

  • Només s’exhibirà la documentació estrictament necessària per a garantir aquest dret, i l’abast de la informació facilitada el decidirà el jutge.
  • Si ho demana en la sol·licitud inicial i el jutge així ho autoritza, podrà assistir acompanyat d’un expert comptable.

El procediment estarà supervisat pel jutge per a garantir la màxima protecció dels interessos de tots els implicats. Si l’empresa es negués a l’exhibició de la documentació que dictamini el jutge, incorreria en un delicte de desobediència, que comporta multes coercitives de fins a 300 euros al dia.

 

Els nostres assessors l’informaran dels seus drets com comissionista i, si cal, interposaran un procediment de jurisdicció voluntària per a aconseguir l’exhibició de la comptabilitat amb base en la qual s’hagi quantificat la seva comissió.