C/ Enric Granados, 86-88, 5è 1ª – 5è 2ª, 08008 Barcelona · 93 268 87 40 info@ms-advocats.com

A partir de setembre els drets i benestar dels animals de companyia i silvestres en captivitat seran objecte de més protecció

A partir de 29-9-2023 entra en vigor la llei de protecció dels drets i benestar dels animals que estableix el règim jurídic bàsic per a la protecció, garantia dels drets i benestar dels animals de companyia i silvestres en captivitat, sense perjudici de la normativa sobre sanitat animal.

I. Obligacions

Estableix obligacions generals per als tutors o responsables de tots els animals inclosos dins del seu àmbit daplicació. Entre altres:

 • Mantenir-los en condicions de vida dignes, que en garanteixin el benestar, els drets i el desenvolupament saludable.
 • Educar i manejar l’animal amb mètodes que no provoquin patiment o maltractament, ni causin estats d’ansietat o por.
 • No deixar-los sols dins de vehicles tancats, exposats a condicions que puguin posar la vida en perill.
 • Prestar-los les cures sanitàries necessàries per garantir la seva salut.
 • Mantenir permanentment localitzat i identificat lanimal.
 • Comunicar a les autoritats la pèrdua o la sostracció de l’animal en el termini màxim de 48 hores, així com el canvi de titularitat, pèrdua o mort.

Es preveu la realització obligatòria d’un curs de formació per a la tinença de gossos, amb validesa indefinida. Aquest curs de formació serà gratuït i el contingut es determinarà reglamentàriament.

S’estableix la responsabilitat de la persona responsable de l’animal pels danys, perjudicis o molèsties que, sense que hi hagi provocació o negligència d’un tercer, pugui ocasionar persones, altres animals o coses, a les vies i espais públics i al medi natural.

Els titulars de gossos han de contractar i mantenir en vigor una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers, en les condicions que s’establiran reglamentàriament.

II. Prohibicions

Com passa amb les obligacions, s’estableixen unes prohibicions generals i altres específiques dels animals de companyia. Dins de les primeres es poden destacar:

 • El maltractament o agressió física, el tracte negligent o qualsevol pràctica que els pugui produir patiments, danys físics o psicològics o ocasionar-ne la mort.
 • L’abandó intencionat en espais tancats o oberts, així com deixar animals solts o en condicions de causar danys a llocs públics o privats d’accés públic.
 • La utilització dels animals en espectacles públics o activitats artístiques turístiques o publicitàries, que els causin angoixa, dolor o patiment, sense perjudici del que es disposa a la mateixa Llei sobre animals que participin en filmacions i arts escèniques, en fires, exposicions i concursos, o en romeries, esdeveniments firats, pessebres, cavalcades i processons.
 • La seva utilització de forma ambulant com a reclam, sense perjudici del dret de les persones sense llar a anar acompanyades dels animals de companyia.
 • La seva alimentació amb vísceres, cadàvers i altres despulles procedents d’animals que no hagin superat els controls sanitaris oportuns.
 • Utilitzar animals com a reclam, recompensa, premi, rifa o promoció, o com a reclam publicitari.
 • Utilitzar-los en baralles o l’ensinistrament en el desenvolupament d’aquesta pràctica i altres de similars, així com instigar l’agressió a altres animals oa altres persones fora de l’àmbit d’activitats reglades.

Respecte de la utilització d’animals silvestres en captivitat en circs, carrusels, atraccions de fira i altres espectacles públics, es concedeix als titulars un termini de 6 mesos per modificar la seva activitat i comunicar a l’autoritat les espècies i el nombre d’animals silvestres en captivitat que obren al seu poder. Les llicències que habilitin l’ús d’animals silvestres caduquen en el termini esmentat de 6 mesos i no poden ser concedides noves autoritzacions. Les sol·licituds pendents de resolució han de ser rebutjades.

Com a prohibicions específiques sobre els animals de companyia es recullen, entre d’altres:

 • El sacrifici, excepte per motius de seguretat o risc per a la salut pública. Es permet l’eutanàsia, sota criteri i control veterinari, per evitar el patiment per causes no recuperables.
 • La mutilació o modificacions corporals permanents, a excepció dels sistemes didentificació i les precises per necessitat terapèutica o per limitar o anul·lar la seva capacitat reproductiva.
 • Mantenir-los lligats o deambulant per espais públics sense la supervisió presencial del responsable.
 • Mantenir de forma habitual gossos i gats a terrasses, balcons, terrats, trasters, soterranis, patis i similars o vehicles.
 • Deixeu-los sense supervisió durant més de 3 dies consecutius; o 24 hores consecutives en el cas dels gossos.
 • La comercialització, donació o entrega en adopció danimals no identificats i registrats prèviament a nom del transmitent.
 • Emprar animals de companyia per al consum humà.
 • L’ús de qualsevol eina de maneig que pugui causar lesions a l’animal (pe collarets elèctrics, d’impulsos, de càstig o d’ofec).

 

III. Identificació, cria i comercialització

 • La identificació dels animals de companyia l’ha de fer individualment, per un veterinari habilitat, segons s’estableixi per reglament. La identificació inicial dels animals només es pot fer a nom d’un criador registrat, entitat de protecció animal o administració pública autoritzats, i es pot fer una transmissió posterior a altres persones físiques o jurídiques.
 • A més, cal identificar obligatòriament els gossos, gats i fures, mitjançant microxip, i les aus, mitjançant anellat.
 • L’activitat de la cria d’animals de companyia només la pot fer persones inscrites al Registre de Criadors d’Animals de Companyia.
 • Els titulars d’animals de companyia la identificació individual dels quals sigui obligatòria i que vulguin realitzar una activitat de cria no comercial han d’inscriure obligatòriament els animals com a reproductors al Registre d’Animals de Companyia. Aquesta inscripció suposa de forma automàtica l’alta del titular al Registre de Criadors d’Animals de Companyia a la categoria corresponent.
 • La venda danimals de companyia sha de realitzar mitjançant contracte escrit de compravenda.
 • La venda de gossos, gats i fures només la pot fer la persona criadora registrada, sense la intervenció d’intermediaris. Se’n prohibeix la comercialització en botigues d’animals, que disposen d’un termini de 12 mesos per finalitzar la seva activitat de venda d’aquestes espècies.
 • Els gossos i els gats han de tenir una edat mínima de dos mesos en el moment de la venda.
 • Es prohibeix la venda en línia de qualsevol tipus danimal de companyia.

III. Altres mesures

La Llei recull altres mesures de foment i protecció, com ara la creació del Consell Estatal de Protecció Animal i d’un Comitè Científic i Tècnic per a la Protecció i Drets dels Animals, la regulació de l’Estadística de Protecció Animal, l’aprovació d’un pla estatal i de programes territorials de protecció animal.

Es regulen així mateix els centres públics de protecció animal, dependents dels ajuntaments, encarregats de la recollida i latenció danimals; i les entitats de protecció animal, en les diferents modalitats, que s’han d’inscriure obligatòriament al Registre d’entitats de protecció animal.

Finalment, s’estableix un règim sancionador amb infraccions classificades en lleus, greus i molt greus, i amb sancions que poden assolir els 200.000 euros.

Advertir que la norma contempla importants exclusions, com els animals utilitzats en espectacles taurins, gossos de caça, animals de producció, animals utilitzats amb fins científics, animals utilitzats en activitats esportives, aus de falconeria, gossos pastors, o animals utilitzats en activitats professionals ( rescat, forces i cossos de seguretat o Forces Armades).

Finalment, recordar que juntament amb aquesta norma s’ha publicat normativa orgànica que en l’àmbit criminal augmenta les penes i la protecció a tots els animals vertebrats davant de les diferents formes de violència contra ells, si bé aquestes estaran en vigor a partir de 18 anys. -4-2023.

Consulta totes les nostres notícies

Visita’ns a Instagram / Twitter / LinkedIn / Facebook