C/ Enric Granados, 86-88, 5è 1ª – 5è 2ª, 08008 Barcelona · 93 268 87 40 info@ms-advocats.com

Pot preguntar sobre l’estat de salut d’un candidat en un procés de selecció o es considera discriminatori?

Discriminación por enfermedad

La normativa per a la igualtat de tracte i no discriminació que va entrar en vigor el 14 de juliol de 2022 va reiterar el dret a la no discriminació per les causes previstes en la Constitució i l’Estatut dels Treballadors i va introduir noves causes (l’expressió de gènere, la malaltia o condició de salut, l’estat serològic o la predisposició genètica a sofrir patologies i trastorns, la llengua o la situació socioeconòmica).

Aquesta nova norma prohibeix que l’estat de salut condicioni la selecció d’un candidat per a un lloc de treball i estableix que l’ocupador no podrà preguntar sobre la seva salut. De fet, constitueix un incompliment administratiu molt greu sol·licitar dades de caràcter personal en els processos de selecció, així que en les entrevistes han d’evitar-se preguntes sobre l’estat de salut, els processos d’incapacitat temporal, malalties o informes mèdics del treballador.

Després de contractar un treballador, l’empresa ha d’oferir-li un reconeixement mèdic previ que, en general, serà voluntari. En cas que el treballador l’accepti, els serveis mèdics podran sol·licitar determinades dades per a realitzar el seu diagnòstic i a l’empresa solament se l’informarà del resultat de tal reconeixement, sense més detall. El treballador pot rebutjar el reconeixement mèdic sense necessitat de justificació, però la llei fixa tres supòsits en els quals sí que es pot obligar els treballadors a fer-se la revisió:

  • Si ho preveu una disposició legal sobre alguna activitat d’especial perillositat.
  • Quan sigui imprescindible per a avaluar els efectes de les condicions de treball sobre la seva salut (per exemple, en una fàbrica el nivell de soroll de la qual és elevat i pot afectar la capacitat auditiva dels empleats).
  • Quan calgui verificar si l’estat de salut del treballador pot ser un perill per a ell o per a altres treballadors o tercers.

Els nostres professionals l’assessoraran sobre qualsevol qüestió relacionada amb processos de selecció.