C/ Enric Granados, 86-88, 5è 1ª – 5è 2ª, 08008 Barcelona · 93 268 87 40 info@ms-advocats.com

Si el seu contracte és nul pels incompliments del proveïdor, què ocorre amb el que va signar per a finançar el bé o servei adquirit?

Consumo y financiación

Una empresa proveïdora de serveis de turisme incomplia de manera general les seves obligacions. Molts consumidors van sol·licitar la nul·litat dels contractes i la ineficàcia dels contractes de finançament lligats a aquests.

El jutge va declarar que dels contractes de finançament vinculats al turístic solo eren ineficaços els signats pels qui no fossin amb anterioritat clients de l’entitat financera (BBVA).

La resta de consumidors va recórrer aquesta determinació davant l’audiència provincial(AP) territorialment competent. Va declarar l’AP que els citats contractes estaven vinculats i, per tant, són ineficaços els contractes signats amb el BBVA, independentment que fossin clients amb anterioritat o no. No obstant això, els consumidors que van signar amb altres entitats de crèdit són exclosos.

En aquest punt, són aquests consumidors exclosos en aquesta instància els que recorren al Tribunal Suprem (TS) perquè resolgui si poden considerar-se també vinculats la resta dels contractes de finançament concertats amb entitats de crèdit diferents al BBVA, ja que en la sentència de l’AP es declara que no va haver-hi acord previ ni exclusiva entre el proveïdor de serveis i les entitats financeres.

Recorda el TS que la llei aplicable a aquest cas exigia que entre el concedent del crèdit i el proveïdor dels béns o serveis existís un acord previ, concertat en exclusiva, en virtut del qual s’oferís crèdit als clients del proveïdor per a l’adquisició dels béns o serveis d’aquest. Diem llei aplicable a aquest cas perquè després va ser aprovada una nova llei reguladora dels contractes de crèdit al consum que ja no contempla l’exigència del pacte d’exclusivitat.

Concorre el requisit de l’acord previ, continua assenyalant el TS, quan hi ha una certa voluntat col·laborativa entre el proveïdor i el finançador, encara que manqui d’un desenvolupament institucional amb voluntat de permanència en la mesura en què la decisió sobre l’entitat financera que haurà de finançar el contracte vingui determinada o dirigida per l’empresa proveïdora del servei i no tant per la llibertat d’elecció del consumidor.

El TS considera acreditat que va haver-hi acord amb diverses entitats, no constant que els consumidors tinguessin llibertat d’elecció amb altres finançadores i, per tant, va existir un acord previ entre el proveïdor de serveis i les entitats bancàries.

Si vostè es troba en una situació similar a la descrita, els nostres professionals poden prestar-li l’oportuna assistència i emprendre quantes accions poguessin resultar pertinents.