C/ Enric Granados, 86-88, 5è 1ª – 5è 2ª, 08008 Barcelona · 93 268 87 40 info@ms-advocats.com

Ha de compensar les despeses de teletreball en els quals incorrin els seus treballadors en fer les seves tasques fora del centre de treball (mitjans, equips, eines…)?

Compensación de los gastos por teletrabajo

L’auge del teletreball arran de la pandèmia ha comportat la necessitat de la seva regulació. Legalment, es considera règim de treball a distància o teletreball el d’aquelles persones que treballin des del seu domicili (o el lloc que desitgin) durant un mínim del 30% de la jornada en un període de tres mesos (o el percentatge proporcional equivalent en funció de la durada del contracte de treball).

El teletreball és una opció voluntària, tant per a les empreses com per als treballadors, i serà necessari signar un acord, que es pot elaborar al principi de la relació laboral o durant aquesta. Per tant, a falta acordo, vostè no pot obligar els seus treballadors a teletreballar ni ells poden exigir-ho.

Les persones treballadores que teletreballin hauran de mantenir els mateixos drets que si prestessin serveis en les instal·lacions de l’empresa i no podran sofrir cap perjudici econòmic (tampoc hauria d’augmentar-se la retribució per teletreballar). Per això, haurà d’abonar les despeses relacionades amb els subministraments, els equips, les eines i els mitjans vinculats al desenvolupament de la seva activitat laboral i garantir l’atenció precisa en el cas de dificultats tècniques i el correcte manteniment dels equips de treball.

Els convenis i acords col·lectius podran regular com calcular aquestes quantitats. Mancant pacte col·lectiu, el Ministeri de Treball ha considerat que el desenvolupament del treball a distància haurà de ser sufragat per l’empresa i no podrà suposar l’assumpció per part de la persona treballadora de despeses relacionades amb els equips, eines i mitjans vinculats al desenvolupament de la seva activitat laboral. La majoria de les empreses estan optant per establir una compensació econòmica expressament predeterminada en concepte de despeses que va des dels 20 fins als 80 euros mensuals.

 

Els nostres professionals li resoldran tots els seus dubtes sobre el règim de treball a distància.