C/ Enric Granados, 86-88, 5è 1ª – 5è 2ª, 08008 Barcelona · 93 268 87 40 info@ms-advocats.com

A partir d’ara els *ERL també poden excloure de responsabilitat per deutes del negoci altres béns

Cambios en la figura del ERL...

La figura de l’emprenedor de responsabilitat limitada és interessant com a pas intermedi en començar un negoci i abans d’incórrer en costos de constitució d’una societat. De fet, com a persona física, qui realitza una activitat econòmica respon amb tots els seus béns presents i futurs; no obstant això, si s’inscriu com *ERL en el Registre Mercantil, pot designar alguns béns perquè quedin exclosos d’aquesta responsabilitat (fins a un límit de valor).

Fins ara només es podia excloure l’habitatge si el seu valor era inferior a 300.000 euros (450.000 en algunes poblacions). No obstant això, poden designar-se altres béns:

  • Sempre que es tracti de béns d’equip afectes a l’explotació, així com aquells que els reemplacin.
  • Si es troben degudament identificats en el Registre de Béns Mobles.

Ara bé, l’exclusió de responsabilitat sobre aquests béns es limita al volum de facturació agregat dels últims dos exercicis (anteriors a la reclamació del deute). Això sí: encara que la llei no especifica en quin moment hauran de ser valorats aquests béns (en el de la inscripció o quan s’estigui reclamant la responsabilitat), cal entendre que es prendrà com a valor el del moment de la inscripció del bé.

Per exemple, vostè munta un negoci de reparació d’aparells elèctrics i designa com a béns afectes a l’explotació una furgoneta valorada en 30.000 euros, una màquina de reparació d’aparells elèctrics per valor de 10.000 euros i un ordinador per valor de 1.500 euros. Tot això ho inscriu, quan ho adquireix, pel valor de compra, en total 41.500 euros. Si dins de 5 anys (en 2027) vostè tingués deutes, per a evitar que li embarguessin tals béns caldria prendre com a referència la facturació dels exercicis 2026 i 2025. Si fos superior a 41.500 euros, no se li embargaria cap d’aquests béns, però en cas que fos inferior –per exemple, 40.000 euros–, podrien embargar-li l’excés.

Els nostres assessors l’informaran sobre els passos que ha de dur a terme per a inscriure’s com *ERL i sobre com designar béns que quedin exclosos de responsabilitat per deutes del negoci.