C/ Enric Granados, 86-88, 5è 1ª – 5è 2ª, 08008 Barcelona · 93 268 87 40 info@ms-advocats.com

Estimació dels ingressos anuals segons les regles de cotització del nou règim d’autònoms

Des de l’1 de gener de 2023, ha entrat en vigor el nou sistema de cotització. La determinació de la base de cotització dels treballadors per compte propi es vincula als seus rendiments de l’any obtinguts en l’exercici de les seves activitats econòmiques, empresarials o professionals. La seva base de cotització mensual es determinarà cada any natural en funció de la seva previsió d’ingressos nets de l’autònom, dins de la taula general.

La Seguretat Social ha difós en la seva publicació oficial una sèrie d’exemples per a ajudar els autònoms a conèixer l’import de la seva cotització mensual a partir de l’1 de gener.

S’ha de tenir en compte que és essencial que els qui treballen per compte propi coneguin no sols els seus guanys nets pel treball, sinó també els seus ingressos reals mensuals, les despeses deduïbles de l’ocupació, la deducció genèrica de despeses i la xifra final del seu IRPF real.

El quadre general serà establert pel Ministeri de la Seguretat Social, en el qual s’inclouran els límits mínims i màxims per a cada categoria de treballadors autònoms. La previsió anual d’ingressos nets es determinarà en funció dels ingressos declarats de l’any anterior o d’una declaració realitzada pel treballador autònom a aquest efecte.

A més, els treballadors autònoms hauran de cotitzar mensualment per endavant, en funció de la previsió d’ingressos estimada, amb un ajust al final de cada any natural. L’import abonat per endavant es deduirà de la quota total deguda per a aquest any.

Com calcular la quota d’autònoms en funció dels ingressos reals al mes

Els rendiments que integren la base de cotització vindran determinats per les regles previstes en les normes de l’IRPF per al càlcul del rendiment net. Una vegada determinats tals rendiments, se’ls aplicarà una deducció per despeses genèriques del 7% (excepte en alguns casos excepcionals, com el dels consellers, en què la deducció serà del 3%).

Els ingressos subjectes a la base de cotització inclouran totes les formes d’ingressos, com a sous, salaris, pensions, rendes vitalícies, cànons, dividends, interessos i guanys de capital. A més, s’inclourà en el càlcul qualsevol altre ingrés derivat d’activitats empresarials o inversions.

En determinats casos, poden aplicar-se deduccions especials en calcular-ho. Per exemple, les cotitzacions a programes de la Seguretat Social poden deduir-se fins a un determinat import. L’import exacte que pot deduir-se depèn de la normativa del país i variarà d’una jurisdicció a una altra.

En cas que la seva previsió d’ingressos s’incrementi o redueixi al llarg de l’any, l’autònom haurà d’ajustar-se, triant una nova segons els nous trams en els quals se situï. Aquestes seran provisionals i seran objecte de regularització una vegada l’Administració Tributària (AEAT) hagi comunicat telemàticament les seves dades fiscals.

En cas que es produeixin canvis en els seus ingressos, els treballadors autònoms han de comunicar-ho a la seva mútua al més aviat possible. D’aquesta manera, podran ajustar-se a la seva nova situació i evitar que se’ls sol·licitin possibles recàrrecs o reemborsaments.

Les taxes varien des d’un import mínim de 230 euros al mes per als autònoms que ingressen menys de 670 euros cada mes fins a una despesa mínima de 500 euros al mes per a què tenen uns ingressos nets superiors a 6.000 euros cada mes.

Per al període 2024-2025, els autònoms amb ingressos nets inferiors a 670 euros veuran reduïda la seva quota a 225 euros mensuals. Després, en 2025, la xifra es reduirà encara més fins als 200 euros mensuals. Després d’aquesta fase transitòria, els autònoms estaran obligats a pagar una quota equivalent al seu benefici net real per a 2032. La revisió corresponent a aquests tres anys es realitzarà de nou en 2028 i una vegada més en 2032.

Règim d’Estimació Objectiva de l’IRPF (Mòduls)

Finalment, l’excés o defecte dels rendiments comunicats per l’Administració Tributària aplicades provisionalment serà objecte de distribució entre els 12 mesos de l’any natural (o la part proporcional en cas de prestació de serveis durant un període inferior). Si la seva base de cotització definitiva ja estava compresa entre la mínima i la màxima corresponent al tram en el qual estiguin compresos els seus rendiments, no serà necessari regularitzar.

Si és inferior a la provisional aplicada per l’Administració Tributària, serà necessari regularitzar aquesta diferència per a evitar un recàrrec. De la mateixa manera, si és superior, podrà sol·licitar la devolució de l’import pagat en excés.

En qualsevol cas, si desitja regularitzar o sol·licitar una devolució, haurà de presentar una declaració de modificació de quotes a través de la seva àrea personal en la pàgina web de la AEAT.

Si la cotització provisional efectuada és inferior a la quota corresponent a la base mínima de cotització del tram en el qual estan compresos els seus rendiments, haurà d’ingressar la diferència entre totes dues cotitzacions fins a l’últim dia del mes següent a la notificació del resultat de la regularització. Si és superior a la quota corresponent a la base màxima del tram en el qual estan compresos els seus rendiments, la Tresoreria procedirà a retornar-li la diferència entre totes dues cotitzacions abans del 30 d’abril de l’exercici següent.

Pot trobar més informació en la web oficial de l’Agència Tributària espanyola.

Els nostres professionals l’assessoraran sobre qualsevol qüestió en matèria del nou règim de cotització d’autònoms.

 

Consulta totes les nostres notícies

Visita’ns a Instagram / Twitter / LinkedIn / Facebook