C/ Enric Granados, 86-88, 5è 1ª – 5è 2ª, 08008 Barcelona · 93 268 87 40 info@ms-advocats.com

Si es lloga un local i el contracte indica que es destinarà a una activitat concreta, el propietari és responsable que aquesta es pugui realitzar…

Arrendamiento local y licencia de actividad

Quan en un contracte d’arrendament de local s’indiqui que aquest es destinarà a una activitat concreta, l’arrendador ha de respondre si finalment aquesta no es pot exercir:

  • Una de les obligacions de l’arrendador és mantenir a l’arrendatari en el gaudi pacífic dels seus drets, i això inclou la utilització del local per als fins previstos.
  • Si l’arrendador incompleix, l’inquilí pot sol·licitar la rescissió del contracte i una indemnització per danys i perjudicis.

Un dels punts que solen donar problemes és el canvi de nom de la llicència d’activitat de l’antic inquilí al nou. Aquest és un tràmit que realitza el propi inquilí amb la documentació facilitada pel propietari; no obstant això, si aquesta no és l’adequada, l’ajuntament no la concedirà i l’inquilí no podrà realitzar l’activitat. En aquest punt, en general, els tribunals consideren que, si no resulta possible utilitzar el local per a l’activitat a la qual ha de dedicar-se conformement a les clàusules del contracte, l’arrendatari podrà resoldre’l. És més, el lliurament del local sense les condicions necessàries per a complir el destí pactat (el que inclou la llicència) comporta un incompliment de l’obligació de lliurament de l’arrendador.

En definitiva, la impossibilitat d’obtenir la llicència d’activitat pot considerar-se un incompliment del contracte per part de l’arrendador, per la qual cosa és important tenir aquest punt en compte a l’hora de subscriure un contracte d’arrendament de local.

 

Els nostres assessors estudiaran el seu cas i li orientaran sobre com redactar el contracte d’arrendament de local per a quedar cobert en qualsevol circumstància i no tenir problemes amb la llicència d’activitat.