C/ Enric Granados, 86-88, 5è 1ª – 5è 2ª, 08008 Barcelona · 93 268 87 40 info@ms-advocats.com

Si un empleat li demana que “li arregli l’atur”, pot acomiadar-lo? Quins riscos comporta aquesta pràctica?

Arreglar “los papeles del paro” le puede salir caro

És coneguda la pràctica per la qual un treballador comunica a l’empresa la seva dimissió, però li demana que “li arregli els papers de l’atur” –és a dir, que s’executi un acomiadament pactat que li permeti cobrar la seva prestació per desocupació– i aquesta accedeix a aquesta petició, formalitzant, per exemple, un acomiadament disciplinari per absències injustificades per a sostenir una extinció aparentment involuntària que posi al treballador en situació legal de desocupació.

En aquest cas, es pot considerar, d’una banda, que el treballador ha comès un frau en haver provocat un acomiadament disciplinari per faltes injustificades d’assistència amb la finalitat d’obtenir prestacions per desocupació a les quals no tindria accés d’haver estat baixa voluntària. Algunes direccions provincials del *SEPE estan denegant prestacions sol·licitades a l’empara d’un acomiadament per faltes d’assistència per considerar que el propi treballador ha incorregut en una infracció molt greu consistent a “actuar fraudulentament amb la finalitat d’obtenir prestacions”.

D’altra banda, s’estan imposant sancions a les empreses per incórrer de connivència amb els seus treballadors per a l’obtenció de prestacions indegudes. Per tant, encara que es donin veritables absències injustificades i el lògic sigui realitzar un acomiadament disciplinari, ha d’esbrinar quina és la intenció del treballador abans de notificar a la Seguretat Social la finalització del contracte. Per a això, el recomanable és posar-se en contacte amb ell (per burofax, e-mail o fins i tot WhatsApp si és un mitjà habitual de comunicació en l’empresa) per a conèixer la causa per la qual no ha acudit a treballar; és a dir, requerir-li formalment perquè justifiqui les seves absències.

Verificada la intenció de l’empleat, si no respon o persisteix en les seves absències o fins i tot si planteja arribar a alguna mena d’acord perquè l’empresa li faciliti el cobrament de l’atur, l’empresa pot indicar la seva dimissió tàcita com a causa d’extinció.

 

Els nostres professionals l’assessoraran sobre com realitzar les extincions de contractes per a evitar incórrer en un acomiadament improcedent o en una sanció administrativa.