C/ Enric Granados, 86-88, 5è 1ª – 5è 2ª, 08008 Barcelona · 93 268 87 40 info@ms-advocats.com

La Seguretat Social ha reconegut a un empleat una incapacitat permanent que li impedeix realitzar les seves funcions.

Despido por incapacidad permanente

Existeixen diferents graus d’incapacitat permanent i no tots ells suposen l’extinció del contracte de treball. Perquè aquesta incapacitat produeixi l’extinció del contracte, ha de ser:

  • Total. Si les lesions del treballador li impedeixen realitzar totes les tasques de la seva professió (o les fonamentals), però pot dedicar-se a una altra professió diferent.
  • Absoluta. Si les seves lesions ho inhabiliten per complet per a tota professió.
  • Gran invalidesa. Quan el treballador, a part de no poder treballar, necessita a una altra persona per als actes més essencials de la vida (vestir-se, desplaçar-se…).

Si es tracta d’una incapacitat permanent parcial no es pot donar per extingit el contracte, ja que no impedeix al treballador continuar desenvolupant algunes de les funcions essencials de la seva professió habitual. En el cas que l’empresa no pugui reubicar-lo o adaptar-li el lloc de treball, podrà acudir a un acomiadament objectiu per ineptitud sobrevinguda, amb una indemnització de 20 dies de salari per any de servei, amb límit de 12 mensualitats.

Si el treballador es troba en una incapacitat de les quals permeten extingir el contracte, l’extinció podrà realitzar-se sense necessitat d’abonar cap mena d’indemnització. Per a això, es requereix:

  • Que la resolució que reconeix el grau d’incapacitat no prevegi que la salut de l’afectat vagi a millorar en un termini de dos anys.
  • Que aquesta resolució sigui ferma.

Tret que el conveni col·lectiu aplicable estableixi alguna altra formalitat, el contracte s’entén automàticament extingit amb la resolució mèdica i no és necessari seguir el procediment previst per a un acomiadament objectiu o disciplinari (únicament ha de comunicar-se a la Seguretat Social la baixa del treballador).

En el cas que la resolució en la qual es declara el grau d’incapacitat prevegi la possibilitat de revisió per millora durant el termini de dos anys, el contracte quedarà suspès –per tant, sense obligació de pagament de salaris ni de cotització–, però amb dret del treballador a reincorporar-se al lloc de treball si es confirmés aquesta millora.

 

Els nostres professionals l’assessoraran sobre tots els aspectes a tenir en compte en cas de reconeixement d’incapacitat permanent d’algun dels seus treballadors.